Revolver, köpa begagnat.

Detta är en artikel för dig som är ute på jakt efter din kanske första revolver, syftet med artikel är att påvisa de fel och brister som kan finnas på det tilltänkta vapnet. En del av dessa fel och brister kan ganska lätt åtgärdas med en del är mera allvarliga fel, fel som kan resultera i kostsamma åtgärder för den nya ägaren.
I dessa fall kan det vara bättre att avstå affären. Att köpa en trasig eller på annat sätt defekt revolver kan vara riktigt hasardbetonat, risken är att reparationen och inköps kostnaden kan överstiger nypriset på vapnet.

Av praktiska skäl så visas det mest Smith&Wesson på bilderna, ta inte som intäkt för att alltid S&W är det bästa valet, även om just S&W håller en ganska hög och jämn kvalitet. Ja, man kanske skulle våga utse S&W till vapenvärldens Volvo. Det finns ganska många gemensamheter mellan de olika revolvermärken som finns på marknaden, så även om du har ett annat märke på ditt tilltänkta vapen kan du ändå finna värdefulla tips.

Grund tips: det är nästan aldrig lönsamt att köpa en trasig eller dåligt skött revolver med tanken att de ska repareras, oftast är det billigast att köpa nytt!

Övertyga dig om att det vapen du avser att besiktiga, verkligen INTE är laddat.

Första anblicken

Det är oftast ett mycket viktigt moment i ett begagnat köp av ett vapen, denna korta första anblick säger oftast mycket om både vapnet och den tidigare ägaren eller ägarna. Naturligtvis finns det undantag från denna regel, men till 95% så gäller den. Ett dåligt skött och kanske smutsigt vapen kan naturligtvis vara i gott skick, men oftast berättar det nuvarande skicket ganska mycket om vapnets tidigare liv. Ett vapen med mycket sliten blånering, tyder på att detta är ett mycket flitigt använd vapen, som i för sig inte bör diskvalificera detta vapen ändå. Ett vapen med en perfekt blånering kan ändå vara ett riktigt kraftigt misskött vapen. Så det gäller verkligen att redan från början se upp och inte att falla endast för den snygga träkolven.

Säkerhets mekanism

Detta är den funktionen av vapnet som vi absolut inte ska på något sätt finna oss i att göra avsteg i från, kontrollera alltid att avtryckaren har en avtrycksvikt på minst 1360 gram och kontrollera också att hanen verkligen spärras upp och inte kan lösa ut av en yttre påverkan på hanen, utan att avtryckaren trycks in. se bild hanens upphak. Hela denna kontroll utföres normal vid en vapenkontroll av en vapen kontrollant, före en tävling. Har du hemma ett vapen och saknar en godkänd vikt, kan en någorlunda kontroll genomföras med hjälp av ett snöre och en vattenfylld pet flaska uppfylld med minst 1,4 liter vatten.

Kontrollmätning avtrycksvikt 1360 gram är minsta godkända vikt, mätt mitt på avtryckaren.

Men vad som oftast missas är att det finns ytterligare en mycket värdefull säkerhetsfunktion som blockerar hanen och förhindrar att ett våda skott går av med ouppspänd hane och laddat trumma. Se bild 1. se blockering av hane Tyvärr demonteras denna säkerhetsfunktion oftast i ren okunnighet, men det kan också vara så att rebounder och hane är så slitna att inte säkerhetsfunktion fungerar, istället för att åtgärda dessa detaljer plockas då säkerhetsfunktion ”blockering hane” bort. Läs mera om hanuppfång.

Kontrollmätning hanens upphak. samma vikt användes 1360 gram.

Avtryckaren ska absolut inte gå att trycka av om inte trumman på revolvern är i infällt läge, viktigt är också att konstatera att trumman låser i distinkta läge före hanen faller vid torrklickning. Mer om detta senare. Normalt behöver inte en revolver torrklickning patroner utan kan oftast torr-klickas utan risk för skador på tändstift (slagstift). Men kontrollera detta med behovet av klickpatroner först, kan vara skillnad mellan olika tillverkare.

Bild 1

Mekanismen

Vid en besiktning kan man kanske inte kräva att säljaren plockar ner mekanismen i småbitar, men det går ändå att göra sig en ganska bra bild av skicket på mekanismen genom att trycka och känna. Normalt har S&W en ganska trög avtrycksmekanism, ca 4 . 4,5 kilo i DA tryck, men oftast runt 1,5 – 1,8 kilo i SA läge.

Bild 2. Ok med båda lagringarna

Revolvertrummans OK (Yoke)
Detta är den axel som trumman är lagrad i och som förbinder trumman med revolverns stomme. Fäll ut trumman och börja först att kontrollera den lagringen som finns i revolverns stomme, det ska vara ett så litet glapp som möjligt där. Kontrollera speciellt noga så att inte oket ör böjt!
Fäll in trumman i revolvern igen och kontrollera spelet(glappet) mellan pipan och trumman, rätt mått ska vara ca två tiondels millimeter.

Ett snett OK är ganska dyrt att reparera, ett OK som glappar i stommen kan bli riktigt dyrt att åtgärda.
Kontrollera nu trummans låsning i stommen, det finns längst fram på den axel som genomlöper oket oftast en liten indexering som är fjäderbelastad.
Det ska vara lätt att trycka in frigörings knappen för revolvertrumman och det ska gå relativt lätt att frigöra trumman.
En trumma som är svår att öppna kan bero på en så enkel sak som att den för trumman genomgående axel (OBS vänstergängad) har lossat.
Men det kan också vara ett tecken på en sliten axel. Relativt lätt att åtgärda.

Bild 3

Revolverpipa och ingångskonan i pipan och skottbulor.

Fäll ut trumman igen, kontrollera ingångskonan i pipan, det ska vara rent där och inte gamla pålagringarna, sprickor eller skador. Kontrollera nu också den överliggare som förbinder stommets överkant, oftast sker det en bortbränning av material här, det är krutflamman som är boven i dramat, ingen djup bortfrätning kan tolereras. OBS att detta kan vara svårt att se, detta på grund av att vapnet kan vara dåligt rengjort.

Skottbulor orsakas av att först har en kula fastnat i loppet, sedan skjuts nästa kula direkt mot denna kula som sitter fast i loppet. Detta ger med stor säkerhet en skottbula och kräver ett pipbyte, just detta fel är tyvärr ganska vanligt på revolver.

Om inte pipan är helt ren, dra rent den först, kontrollera nu pipan mot ljuset eller med en Maglite med förlängning, kontrollera att det inte finns rost angrepp eller andra skador. Det går också bra att hålla en vit lapp eller helt enkelt tumnagel bakom ingångskonan för att få in ljus i pipan. Se speciellt upp med skottbulor, dessa syns tydligt i rätt ljus. Kan ibland också kännas på utsidan av pipan.

Normalt är nästan aldrig en pipa helt repfri utan små repor måste tolereras. Det är mycket viktigt att pipans mynning den så kallade kröningen är oskadd, annars kan gastrycket störa kulan precis när den lämnar mynningen. Pipbyte kan kosta allt mellan 800 kr ( begagnad och upp till ett par tre tusen kronor nytt.

Skottbulorna som är vanligast på revolver orsakas oftast genom att en patron som saknar krut skjuts i revolvern, tändhatten driver in kulan en bit i pipan, skytten är inte observant, utan skjuter ett skott till med full krutladdning. Trycket ökar nu katastrofalt i pipan och en skottbula uppstår, i sämsta fall resulterar detta i en pipsprängning!

Bild 4. Revolvertrumma

Revolvertrumma

Revolverns trumma kan man se som en förlängning av revolverns pipa, här finns patronläge och här finns startsträckans första del för kulan. Revolverns princip, ger vid handen att trumman roterar och matar fram ett nytt skott varje gång vi trycker av avtryckaren. Viktigt är att trumman verkligen låser helt linjärt mot pipan och att ett så litet avstånd som möjligt finns mellan pipan och trumman. Rätt mått här är ca 0,2 – max 0,3 mm. Mätes med bladmått.
Viktigt är att när man tittar i sidled och iakttar springan mellan trumman och pipan, att det är samma spalt mellan pipa och trumma både där uppe och nere.

Kontrollera noga trumman beträffande sprickor, kontrollera kammare efter kammare (normalt sex stycken).
Prova gärna med att stoppa in och dra ut en tomhylsa i kamrarna. Trumman får absolut inte gå tungt att vrida, genom att försiktigt dra in avtryckaren en liten bit, frikopplas trumman och du kan på så sätt snurra runt den och kontrollera friktion. Ett litet glapp finns nästan alltid i både axiell led och i radiell led, men det ska vara ett litet glapp. Trumman är mycket dyr att ersätta.

Kontrollera alla frammatnings klackar på revolvertrummans extractor, ingen ska vara defekt eller sliten. Kontrollera också den del som matar fram trumman (handen) se bild 1. Genom att simulera att trumman är på plats och genom att trycka in trumspärren kan man lätt iakttaga handens skick. En sliten hand är ingen katastrof.

Kontrollera alltid att vapnet är oladdat

Gör följande test

1 Spänn upp hanen långsamt för hand, låser verkligen trumman när hanen spänns upp fullt? Kontrollera genom att försöka att vrida trumman fram och tillbaka.
2 Repetera detta för varje kammare ( oftast sex stycken)
3 Är trumman glapp? normalt finns alltid ett litet glapp här.
4 Kontrollera avstånd pipa – trumma mellan varje kammare ( för att upptäcka skevheter i trumman eller dålig lagring)
5 Känns avtrycket likadant för alla sex kamrarna?
6 Gör om samma procedur men bromsa försiktigt trumman med fingret. ( låser den inte nu är handen i frammatningen slut eller trummans extractor är  utsliten.

Gör följande test

1 Spänn upp hanen genom att påverka avtryckaren Double Action (D A) Låser trumman fast innan hanen faller? Du ska kunna höra ett klick när trummans låsning låser upp trumman, Detta klick ska komma strax för hanen faller eller i sämsta fall samtidigt som hanen faller. Men det får absolut inte komma efteråt. Kontrollera alla sex kammare att låsningen fungerar.
2 Är avtrycket lika för alla sex kamrarna?
3 Repetera samma procedur och bromsa trumman lätt med fingret.

Missar trumman låsningen kan det förestå en dyr reparation, antingen byta av trumframmatning ( extractor ) en ganska dyr affär eller så kan handen den del som matar fram trumman var utsliten. Trummans extractor är ganska dyr, handen är betydlig billigare. Kan du inte med säkerhet avgöra vilket, kanske du ska avstå affären? En sliten frammatning och indexering påverkar på ett mycket påtagligt sätt precisionen.

Handen som sköter frammatningen i en Smith & Wesson

Cylinder spel

1) Vi börjar med att kolla att verkligen vapnet är oladdat

2) Dra hammaren bakåt, håll fast hammaren och dra samtidigt in avtryckaren och håll fast avtryckaren men släpp sakta fram hanen tills den stannar mot stommen, vi är nu i vapnets skjutläge och har en full upplåsning av revolvern. Detta läge gäller hela den följande testen

3) Men avtryckaren fortfarande i läge avtryckt, kontrollera trummans passning mot axel ett mycket litet spel ska finnas, både i sidled och fram och tillbaka Det absolut ultimata är en trumma nästan helt utan någon märkbart spel och roterar mycket lätt.

4) Håll fortfarande in avtryckaren och kontrollera öppningen mellan pipan och trumman, där ska finnas ett lite avstånd (spel) på ca 0,20 mm- 0,25 mm.
Om detta spel är mycket större måste detta justeras, samma sak gäller om spelet är mindre än 0,1 mm, då finns det en stor risk att krutrester samlas mellan trumma och pipa och för hindrar trumman att röra sig fritt. Detta spel ser du bäst om du håller revolvern med sidan åt dig och riktar den mot en lampa eller mot ett bra ljus.

Slagstift och hålet för slagstift

Det är mera sällan att slagstiften går sönder på en revolver, dom är dessutom relativt billiga att byta ut, men ta samtidigt en kontroll på hålet i stommen (stötbotten) för slagstiftet, ett ur frätt hål kan tyda på tändhatts- genomslag, kontrollera också att slagstiftet är oskadat

Täckplattan för mekanismen

Ta en titt på dessa skruvar (4 st) är dom misshandlade kan du vara övertygad om att detta är en mekanism som har varit i delo med någon som kanske inte är så alldeles säker på mekanik. Kan också tyda på ett våldsamt skruvande eller att det har varit mycket fel i mekanismen.

Sikte

Revolversikte i allmänhet lämnar mycket i övrigt att önska, oftast små och glappa. Förvisa dig om att siktet inte är skadat och att det går att justera både upp och ner och i sidled. Tips om ett bättre sikte för S&W revolver.

Epilog

Tanken bakom den här artikel är egentligen ren konsument upplysning, det är inte så kul att komma hem med en begagnad revolver och upptäcka att den där reparationen man tänkt sig drar i väg med flera tusen kronor. Ett värre scenario är kanske att upptäcka att efter reparation så är den begagnade vapnet dyrare än ett nytt vapen skulle ha varit. Jag tror mig också våga påstå att det tyvärr finns allt för många revolverägare som är slarviga med skötsel av sitt vapen.

För att underlätta just rengöringen av revolvern, skjuter jag sedan lite mera än ett år tillbaka, endast kopparplätterade kulor.
Kopparplätteringen förhindrar att bly klenar i ingångskonan och i kammare och ger en helt perfekt ballans mellan skytte och vapenvård!
Priskillnaden mellan bly och kopparplätterade kulor typ HN är helt försvarbar.

Checklista bra att ta med vid besiktning.

Läs mera om S&W .32 HR revolver

Arne Nohlberg

Rev.  2012 05

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s