Rekyl.. En kraft att räkna med

Alla som någon gång har hållit i ett vapen och avfyrat detsamma har kunnat notera en kraft som vi i dagligt tal benämner med ordet REKYL.
Vi vet också att detta är en kraft som generas som en ” motkraft mot den laddningen vi skjuter i väg”. I vissa fall kan denna rekyl på ett mycket dramatiskt påverka skyttets precision.
Just denna rekyl kraft finns i en fallande skala, allt i från en nästan behaglig ”kick back” i handen tills att det känns som om någon slog med en slägga rakt in i handen och armen.

För de flesta skyttarna är rekylen en oönskad kraft, en kraft som speciellt i snabbskytte/fältskytte på en mycket menligt sätt kan påverka resultatet.
Bland våra skyttar finns det alltid ett visst antal som är mer eller mindre skotträdda, en del av dessa kanske skäms lite för denna oönskade egenskap, som skotträdsla innebär.
Men att vara skotträdd är en helt naturlig reaktion, en sedan många år medärvd förmåga för att skydda oss människor mot skador.
Denna reaktion kan man leva med och framför allt lära sig att acceptera och så småningom kanske minimera.
Generellt sett så skjuter man alltid bättre med ett vapen med liten rekyl än ett vapen med kraftig rekyl.
Därför är det av stor vikt att känna till problematiken runt just kraften rekyl, som för de flesta utövare är en icke önskvärd komponent.

För ingen kan väl förneka att det just beror på rekylen, att ganska många skyttar väljer att skjuta 7,65 istället för 9 mm, eller att man väljer kaliber .32 istället för kaliber .38.

Rekylupptagningen är viktig för att få små träffbilder och ett konstant träffläge utan slängskott. De perfekta rekylupptagningen är att siktet när skottet avlossas, hoppar till rakt upp och sedan återvänder till riktpunkten igen. Det är absolut inte bra inte bra om siktet gör en stor eller liten rörelse i sidled. Skottet träffar då inte där man förväntar sig.
Detta är ett typiskt felanpassad kolv.

Detta kan bero på att för mycket av rekylen tas upp felaktigt av handen/ armen.

Lösningen på detta problem är att anpassa kolven.
Detta ger också vid handen att det alltid är viktigt speciellt vid precisionskytte att ”ligga kvar i målet efter ett skottet har gått”.
Det är lika viktigt att INTE ta emot rekylen med handens/ armens muskler, detta kan mycket menligt påverka resultatet framme i målet.

För att få till en likartad rekylupptagning skott efter skott, måste kolven passa i handen och ska naturligtvis fattas med samma grepp skott efter skott.
Som vanligt med skytte gäller samma grepp lika hårt, varje gång!

Egentligen handlar allt om Newtons tredje lag: Varje kropp som påverkar en annan kropp med en kraft F påverkas i sin tur av den andra kroppen med en lika stor men motriktad kraft -F och dessa krafter verkar i riktning av kropparnas förbindelselinje.

Rekylens natur

Det teoretiska grunden för just uppkomsten av en rekyl är ganska lätt att både förklara och att förstå. Produkten av rekylens kraft är massan och hastigheten på kulan som slungas ut ur pipan, den motsatta kraften strävar då efter att förflytta det vapen vi håller i åt motsatt håll mot det håll kulan avlossas mot. Men nu är det så (som tur är) att inte hela denna kraft som för kulan framåt också kommer att riktas åt motsatt håll.

Rekylenergin motsvarar ca 0,5 – 3,0 % av mynningsenergin.

Vi kan dela upp vår rekyl i två olika faser: 1 den accelerande fasen, när vapnet ökar sin rekylerande rörelse bakåt. 2 den deaccelerande fasen, när vapnet bromsas upp mot skyttens hand. Den accelerande fasen kan sedan delas upp i två separata förlopp:
1 den primära rekylen, när vapnet accelerar på grund av tryckutveckligen bakom kulan och den sekundära rekylen när vapnet accelerar på grund av utströmmande krutgaser.
Den primära rekylen startar redan när krutet antändes och slutföres när kulan lämnar mynningen, medan’s den sekundära rekylen omfattar tidsrymden från kulan lämnar mynningen tills alla krutgaser lämnat mynningen.

Tidsrymden för dessa båda faser av rekylen omfattar en sammanlagd period av ca 1 till 2 tusendels sekund för normala laddningar. Det kan kanske vara på plats att påpeka att under den primära rekylen utsätts vapnet för den största kraften under hela rekylfasen. Detta sker i det ögonblick då trycket är allra störst i patronläget och kulan accelerar med en hastighet av ca 500 G.

Under den accelerande rekylfasen, oftast strax under eller över ljudhastigheten ( Ljudhastigheten ca 340 m/sek lite beroende på temperatur och lufttryck) hinner kulan passera både pipan och en bra bit på väg mot målet innan vapnet överhuvudtaget påverkas av rekylen.

När den accelerande rekylfasen är slutförd, börjar vapnet att röra sig bakåt med en viss hastighet och därmed genereras den rekylenergin den som vi känner i handen.

Den deaccelerande rekylen däremot är i högsta grad skyttens problem att ta hand om, i motsats till den accelerande rekylen som skytten inte känner av. Under den deaccelerande fasen av rekylen bromsas vapnet upp av skyttens hand och arm. Denna uppbromsning av rekylen kan kännas beroende på kraften mer eller mindre obehaglig. Naturligtvis är den känsla vi upplever mycket subjektiv

Hur tar vi hand om rekylen

Men en minskad rekyl ges tid över till annat, än att sänka tillbaka vapnet till utgångsläget.

Tanken bakom denna artikel är att på ett föga vetenskapligt sätt beskriva en av de krafter vi tvingas leva och kanske ge just dig, lite tips för att kunna påverka eller minska rekylen, eller för att kunna förstå och leva med den som den är. Rekyl är något som vi inte helt kan eliminera men vi kan definitivt påverka den, det är just denna påverkan som denna artikel  ska handla om.

Rekylkrafter i princip
 • När vi skjuter ett skott åt ett håll, kommer rekylen att ge en kraft åt det rakt motsatta hållet  Att vapnets pipa i rekylen strävar att resa sig uppåt är ett resultat av att vi håller fast vapnet och förhindrar det att röra sig rakt bakåt. Se bild ovanför. Att vapnets pipa i rekylen strävar att resa sig uppåt är ett resultat av att vi håller fast vapnet nedanför rekylkraften’s riktning. Se bild ovanför.
 • Denna rekyl är för ett snabbt skytte egentligen inte alls önskvärd och kan påverka resultatet framme vid fältmålen mycket negativt.
  Detta genom att det tar tid att återfå vapnet i siktlinjen igen, för att komma i läge att skjuta nästa skott igen!
  I de allra flesta fall är dock kulans löptid i vapnet mycket kort, därför är det mycket ovanligt att just rekylen ( vapnets uppkast)  påverkar skjutprecisionen som sådan. Kanske kan en luftpistol med extrem låg utgångshastighet och lång pipa påverkas?
 • I stället ger rekylen oss följande problem: vapnet avviker mer eller mindre från vår siktlinje, en del skyttar försöker oftast omedvetet att kompensera rekylen genom att böja handleden nedåt. En stark rekyl skakar om muskler i både handen och armen och kan på så sätt skapa sämre precison inför avlossande av nästa skott.
  En del skyttar tenderar att vara rädda för rekylen och detta kan uttrycka sig i märkliga beteende, så som att skytten blundar strax innan skottet går!
 • Med ovanstående redogörelse som grund vågar jag påstå att det är av stor vikt att vi både känner till kraften rekyl och vet hur vi kan påverka den. I de flesta fall kan vi inte eliminera rekylkraften, men vi kan till viss del påverka den och lära oss att bättre leva med den under vår skytteutövning. För dom som av naturen är skotträdda finns det också bra lösningar för att kunna bemästra detta problem.
 • Vi kan dela in dämpningen av rekylen i flera olika så kallade motkrafter, i pistolen utgör den fjädrande rekylfjädern en buffert mot rekylen, rekylfjädern absorberar/utjämnar en del av kraften, i rekylen. Men vi får inte glömma att denna fjäder också har en helt annan viktig funktion, nämligen att utgöra ”motor i vapnets mekanism”. Dels kan vi dämpa rekylen genom att förändra vapnets kolv detta kommer inte att minska rekylen, men vi upplever inte rekylen lika kraftigt och kan därmed lättare acceptera rekylen, mera om detta senare.

  Vi kan också konstatera att ett vapen med stor vikt ger en avsevärd mindre rekyl, detta pga dess stora tröghet. Det är just denna tröghet som vapnet utgör som möjliggör att vi kan skjuta med vapnet, om vi skulle hålla en patron i handen och avfyra denna, skulle i princip kulan och hylsan accelera åt vart sitt håll med ungefär samma hastighet!

  Men tyvärr kan vi ju inte öka vapnets vikt hur mycket som helst, det finns ju för oss handvapen skyttar en övre gräns på 1400 gram som vi inte kan överstiga. Man kan också konstatera att man förmodligen skulle känna sig ganska obekväm med ett riktigt tungt vapen i handen. Till dessa två principer kan vi också tyvärr lägga ett helt spektrum av olika frekvenser och olika rörelser som utgöres av rekylen.

 • Vi kan också påverka rekylen genom att använda brinnande krut som kan ge en långsammare rekyl, vi har en viss påverkan genom vårt val av kulor, där en tyngre kula som regel ger en hårdare rekyl och naturligtvis påverkar i högsta grad laddningens storlek (mängden krut) vår känsla av rekyl.

Olika lösningar eller förbättringar gällande pistol

När det gäller möjligheten till förbättringar av rekylen så är en pistol vida överlägsen vid jämförelse med tex en revolver. Men det ska klart framhållas redan nu att visst kan vi minska upplevelsen av rekylen i pistolen och även till viss del i en revolver, men vi kan tyvärr inte med den tekniken vi i dag besitter ta bort rekylen.
Genom att öka vapnets vikt kan vi minska rekylen och ju mera vikt vi lägger på, desto mindre rekyl får vi. Men vi har ju vissa regler som tillåter en maxvikt på 1400 gram.
Vi kan också styra pipans uppkast kanske den mesta negativa påverkan av rekylen, genom att tex anbringa en vikt fram på pipan och på detta sätt minska pipans uppkast.
På framförallt fältskytte vapen är just dessa pipvikter mycket vanliga. En bra tumregel är att om du balanserar din pistol med anbringad pipvikt ska tyngdpunkten ligga ca 30 – 40 mm framför avtryckaren.

Vad kan vi då göra rent konkret för att minska rekylen?

Rekylkompensator, tyvärr ej godkänd i Sverige

1. Rekylkompensator ( ej tillåten i Sverige) små hål eller uttag i pipans översida som är riktade uppåt eller bakåt, eller en kombination av dessa båda riktningar, som dämpar en del av rekylen (upp till 40%), men ger också en betydligt högre ljudnivå, där skytten står och skickar oftast tillbaka både krutgaser och andra partiklar mot skytten. Glöm detta! Se bild ovanför. Principen bygger på att en del av krutgaserna styrs uppåt och på detta sätt kompenserar en del av de krafterna som tvingar pipan uppåt.

Morini kolvar

2. Bättre anpassat grepp, ger förvisso inte mindre rekyl men du som skytt upplever rekylen som behagligare vid en rätt anpassad kolv, denna anpassning är inte helt enkelt att utföra.
Att få rekylen att gå rakt in i handen och upp i armen är en mycket effektiv metod att mildra rekylens påverkan på både skytten och hur vapnet uppför sig. En dålig anpassad kolv däremot kan förstärka rekylens effekt.

Du kan lätt förvissa dig om att ditt vapen är optimerat för din hand, genom att fatta ditt vapen i handen och be en kompis att knacka i pipans riktning med en GUMMIKLUBBA. Du kommer direkt att känna hur din kolv passar i handen. Kontrollera också efter ett avskjutet skott hur pistolen ligger kvar med korn och sikte i rätt nivå.

Läs mera om anpassning av kolv.

Dubbel rekylfjäder

3. Byta rekylfjäder till en dubbel rekylfjäder, detta finns framförallt till lite vassare grovvapen’s pistoler och är en rekylfjäder med tillhörande rekylfjäderguide som också innehåller en betydligt hårdare fjäder, se bild. Kan gör en rätt bra skillnad på en pistol som ”sparkar hårt”.

Principen är följande: På rekylfjäderguide finns en konventionell rekylfjäder med rekylfjäderguide och inuti denna guide finns en betydlig hårdare fjäder. Oftast progressiv fjäder.

Den första rörelsen av mantel är i princip oförändrad, men när det ordinarie rekylfjädern är nästan helt sammanpressad då börjar fjäder två att agera och bromsar då upp rekylen på ett mycket effektivt sätt innan mantel slår i rekylklacken.
Rekylklacken utgör en sista broms av mantel’s bakåtgående rörelse. Man kan också som en del tillverkare gör sätta en bussning av något halvmjuk material som buffert innan mantel slår tvär stopp mot rekylklacken.

När mantel slår i rekylstoppet så ger det kraftiga påverkan på materialet i stommen och även en kraftigt förstärkt rekyl.
På sikt skadar detta vapnet och skapar oftast sprickor i stomme ( just så här skadas Neuhausen’s gamla pistoler) Även om vi inte byter till en dubbelverkande rekylfjäder är det av MYCKET STOR VIKT att den ordinarie rekylfjädern byts med jämna mellanrum.

Detta är något som många skyttar fuskar med i dag, jag tog kontakt med en vår största agent för ett välkänt märke och kollade upp hur många pistoler det fanns i marknaden och fick en uppgift på hur många rekylfjädrar det säljs per år!
Resultatet var skrämmande! Hur ofta ska man då byta fjäder? Ibland anges siffran 1000 – 2000 skott. Men gör så här köp en ny rekylfjäder, mät upp fjäderns totala längd och skriv upp detta mått, när du rengör vapnet, kontrollera rekylfjädern längd, har längden minskat med 8 – 15 mm, byt ut fjädern ovillkorligen!

Pipvikt modifierad Unique 32

4. Anbringa vikt eller vikter runt pistolens grepp, här kan man ju oftast vikta upp utan att förändra vapnets karaktär, en typisk annat mycket beprövat exempel är ju en pipvik.
Ett tips här: Det går oftast att prova ut pipvikten genom att tillfälligt tejpa olika stora eller små vikter framme vid pipans mynning eller längre bakåt.
Detta förfarande är till för att få rätt ballans på vapnet, normal strävar man efter att ha en tyngdpunkt på ca 30 – 40 mm framför avtryckaren. Med detta är mycket individuellt var tyngdpunkten ska ligga, prova och känn efter var det passar dig. För att sedan när rätt tyngd och position (tyngdpunkt) fastställts, först då göra en permanent fastsättning.

5. Träna upp din muskulatur i hand och i arm, ju starkare du är ju mindre besväras du av rekylen.

6. Skjuta med låg laddad ammunition, (tänk dock på 9 mm regeln på just anslagskraften).

7. Skjuta med lätta kulor, lättare kulor, ju mindre rekyl. detta ger en klart mindre rekyl och är för handladdaren ganska enkelt att testa sig fram.

8. Anbringa en rekyldämpare typ Feinwerkbau AW 93 eller Hämmerli SP20 + många flera tillverkare som också har en inbyggd rekyldämpare orginal i sin pistol.
Är då detta lösningen? Ja en viss påverkan har dessa rekyldämpare men en ganska liten påverkan trots allt.
Detta pga att dessa dämpare av etiska och av naturliga skäl har en för liten massa.
Principen bygger på att en fjäderbelastad tyngd anbringas på vapnet, när vapnet påverkas av rekylen och börjar att accelera bakåt ökar rekylbromsens massa, vapnets vikt.

Bråkdelen av en sekund senare när vapnet bromsas upp mot skyttens hand/arm, fortsätter rekylbromsens vikt bakåt mot den fjäder som alltid finnes i denna typ av rekylbroms och fjädern pressas samman.
Detta ger som resultat, att toppen av rekylstöten kapas bort. Eller man kan förklara detta skeende med att rekylen förlängs medan’s toppen av rekylen, kapas av. En rekylbroms som väger 10 % av vapnets totala vikt, ger en reduktion av rekylen på ca 17 %. Detta ska i sammanhanget jämföras med att tynga ner vapnet med 10% ger en minskad rekyl på 9 %
Man kan konstatera att man aldrig helt kan eliminera rekylen, men man kan förändra rekylens karaktär  till förmån för vår användning, vid tex snabbskytte.

Mod Glock

9. Installera en rekylfjäder guide om den saknas. Ger en mera konstant påverkan vad rekylfjäderns arbetsätt beträffar, men påverkar egentligen inte rekylen så mycket.
Guiden förhindrar att fjäderkraften förändras olinjärt på grund av att rekylfjädern vid sammanpressning kan vika sig åt sidan. Denna rekylfjäder guide kan också tillverkas av ett mycket tungt material tex tungstenskarbid och utgör då genom sin egna höga vikt ett bidrag till rekyldämpningen.

10. Torrträna utan ammunition det absolut garanterat mest rekylfria sätt att skjuta med både pistol och revolver! Läs mera om torrträning

Olika lösningar eller förbättringar Revolver

Revolver är ett vapen som helt saknar inbyggda rekyldämpningar typ rekylfjäder, det finns två olika möjligheter att minska rekylen. Att tynga ner vapnet med tex en pipvikt eller genom att addera vikt i vapnets kolv. Dels kan man genom att välja ett mjuk grepp till kolven, som kan minska känslan av rekylen men tyvärr inte minska rekylen.
Ett annat mycket beprövat sätt är att skjuta med reducerade laddningar och kanske lättare kulor, detta sätt är utan tvekan det mest effektiva sätt att minska rekylen.
Ibland hör man kommentarer som att revolver i kaliber .32 skulle gå i en egen klass! Jag kan inte ta åt mig detta resonemang, av den enkla anledningen att valet av kaliber är fritt i revolver klassen, allt från kaliber .32 och uppåt är enligt de regler vi tävlar inom är OK. När det då gäller kaliber . 38 så går det utan tvekan att få fram mycket konkurrenskraftiga laddningar med bra precision, kanske inte helt i paritet med en kaliber .32, men ändå helt gångbara laddningar för fältskytte bruk. Testa med lätta kulor!

Olika lösningar eller förbättringar laddningar

För handladdaren och till viss del för den som köper färdig ammunition, finns det ganska mycket att välja på. Som en gyllene regel gäller med få undantag att ju tyngre kula desto mera rekyl får vi. Handladdaren har ju ett stort urval av både kulor och krut att välja på, men tänk på att alltid följa ladd-datatabellen. En kronograf är ett ovärderlig verktyg vid denna utvärdering.

Testa gärna om möjligt med flera olika kulor av låg vikt och gör en sammanställning av skjutresultatet innan du bestämmer dig. Rekylens påverkan på en fältskytt med grovvapen kan i vissa fall vara helt avgörande om man hinner skjuta alla sex skott på en station, eller ej!

För den som köper färdig ammunition är av förklarliga skäl inte utbudet riktigt lika stort hos den lokala handlaren, men sök efter låga kulvikter gärna kombinerade med låg utgångshastighet. Ännu har ingen mig veterligen vunnit en fälttävlan på grund av den högsta utgångshastigheten på kulan!

Skotträdsla olika lösningar

En del av de människor som jag har lärt känna genom mitt skytte har efter en viss tveksamhet avslöjat att dom är skotträdda och tyvärr tyckt att denna egenskap är något man ska skämmas för! Trots att just skotträdsla är en av de skyddssfunktioner som vi människor har utrustats med för att undvika skador.

Det finns också en kategori av skyttar som inte vet om att dom är skotträdda och därför agerar på ett felaktigt sätt inför de problem de ställs inför. Men låt mig först av allt en gång för alla deklarera att det är helt normal att reagera på ett kraftig skott!

Kan man då lära sig att leva med och behärska denna skotträdsla svaret är i de allra flesta fall, JA.
Jag vågar också påstå att alla mer eller mindre har en viss inbyggd skotträdsla, fast det är ju inte vidare maskulint att erkänna detta!

Hela denna skotträdsla ligger i skyttens psyke! Skytten förväntar sig helt enkelt ett obehag när avtryckaren trycks in och skottet avlossas. Kanske rycker den skotträdde till, eller till och med sluter ögonen!

Åtgärd 1 är följande
Torrträna med vapnet så att hanteringen av vapnet fungerar perfekt utan ammunition.

Åtgärd 2
Att för den skotträdde ska kunna acceptera och fungera skyttemässigt rätt, med en kraftig rekyl, fodras tid till förändring, detta är inget som man kan förändra över natt.
Ett gammalt beprövat sätt är att ladda revolvertrumman med 3 till 4 patroner istället för 6, snurra trumman, ladda utan att se var de saknade patronerna finnes och börja skjuta.

Eller be en kompis att ladda vapnet så vet du inget om antalet patroner. Detta tips bygger på att hjärnan ganska snart sätter ett samband mellan draget i avtryckaren och resultatet, rekylen.
Men denna metod så bryter du upp kopplingen mellan drag i avtryckaren och rekylen, en ytterligare stor fördel är att du ser eventuella fel i avfyrning’s ögonblicket, fel som annars rekylen maskerar bort. I en pistol kan samma metod användas och blindpatroner användes då eller i nödfall avskjutna patroner.
Detta är en mycket effektiv metod, men kräver ändå en viss tid för att vara effektiv.

Epilog

När jag påbörjade denna artikel om rekyl, så fick jag kommentarer likt denna: ”Alla vet väl att en .44 Magnum sparkar hårdare än en .22:a och det kan ingen göra mycket åt annat än marginellt genom att ladda ner .44:an”. Trots kommentarer likt denna så beslöt jag att ändå börja att gräva i ämnet rekyl.
Om man söker efter detta ämne i bokform eller  via nätet så finner man bokklubbar tidskrifter och en massa andra användningsområde för ordet rekyl.

Men inga av dessa publikationer handlar om just vapenrekyl. Att vapenrekylen kan ställa till ett stort förtret för många människor, det finns människor som har provat pistolskytte men tvingas att avstå, just på grund av rädslan för rekylen!

Det är min förhoppning att denna artikel som har författats av en som står någonstans mitt i mellan oberörd och lite skotträdd, när det gäller min personliga reaktion på en kraftig rekyl.
Men träning ger färdighet och en ökad tolerans mot även en kraftig rekyl. I dag har jag lärt mig att bemästra och fungera utan problem även vid en ganska kraftig rekyl.
Till sist skulle jag vilja avsluta med följande: Försök att bli vän med din rekyl för du blir aldrig helt av med den!

 Arne Nohlberg 2005 10 06   Rev. 2012 10 Rev 2015 03

7 kommentarer

 1. […] Under sommaren 2005 utförde jag många tester med just 9 mm kulor i kaliber 38 och det samlade resultatet var mycket gott, rekylen minskade med upp till ca 50 % (uppskattat värde). Vad precisionen beträffar kunde ingen egentlig avvikelse noteras på de avstånd som är signifikativa för fält och banskytte. Kanske kan precisionen försämras på riktigt långa avstånd, därom vet jag inget. Men för oss tävlingskyttar är ju alla avstånd längre än 100 meter egentligen ganska ointressanta. Men vad som direkt märks med detta sätt att ladda är den ytterst låga rekylen i jämförelse med vanlig laddad ammunition i kaliber 38. Bäst resultat fick jag med Wv 320 krut och relativt låga laddningar och lätta kulor. Läs mera om rekyl. […]

 2. […] Utan skytten får acceptera att inte kunna rikta om, utan måste komma ganska rätt i målet med första inriktningen. Med korn och sikte rätt inriktade och pistolen pekande på måltavlan ska pistolen stanna upp en mycket kort stund innan skottet smäller av! OBS Det är mycket lätt gjort att i en stressad situation skjuta med pistolen i rörelse. OBS Varning Lika viktigt är att skottet avlossas utan att ryckas av, trots kanske 6 skott på 8 sekunder, går det att avfyra utan att rycka av skotten. En bra början är att skjuta med betydligt längre tid och hålla uppe noggrannheten, med successivt minska skjuttiden. Förutom den korta tiden för att avlossa skott, kommer en annan faktor in i bilden, nämligen rekylen. Denna rekyl är olika stor beroende på kaliber av vapen, mer om detta senare. Läs mera om rekyl […]

 3. […] Tanken bakom den regel med anslagsenergi har förhoppningsvis varit att skapa en likartad rekyl som motsvaras av vad som ett normalt tjänstevapen avger i rekyl, men återigen en gammal Neuhausen är en av de lättaste vapen i tjänstepistolklassen! Detta gamla fina vapen ska då möta nutidens tjänstevapen som oftast väger 3 – 600 gram mera än en gammal nojja. vi vet att rekylen med samma patron är direkt avhängig vapnets vikt! läs mera om rekyl […]

 4. […] I dag finns ett stort urval av vapen i A klassen med vikter från strax över 700 gram upp till maxgränsen 1400 gram, det säger sig ju självt att ju tyngre ett vapen är ju mindre rekyl ger detta vapen vid samma laddning. Redan detta stora spektrum av olika vikter på våra vapen, ger ju en klar fördel för den med ett tyngre vapen i tex grenen fältskytte. Men vem skulle ens försöka att gå in och skriva en ny regelsamling för att få till en rättvis rekyl mellan lätta och tunga vapen! På något konstigt sätt så verkar rekylens styrka vara helt avgörande för vissa utövare, ja så viktig att den överbryggar skjutresultatet. Kanske kan detta synsätt ge upphov till en ny tävlingsgren? Den som kan skjuta bäst, med högst rekyl! Läs mera om rekyl. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s