Varför krånglar pistolen? Tips och råd

Att en pistol är en gammal mekanisk konstruktion kan väl knappast någon ifrågasätta, men att denna pistol såsom alla andra mekaniska produkter, behöver service och en frekvent rengöring för att få till en bra funktion, verkar vara svårare att förstå. Jag har egentligen ingen förståelse för att allt för många, eftersätter denna service och rengöring.

Detta kan bero på flera olika anledningar, dels kanske man inte vågar sig på att plocka ner sitt vapen och dels kan det kanske vara ren okunnighet om behovet av rengöring och service som styr detta förhållande? Men det finns också allt för många som av ren lättja, skjuter så länge det går!

Naturligtvis finns det utövare i denna glidande skala som sköter sina vapen, pedantiskt exemplariskt väl.

Tanken bakom denna artikel är att sprida lite ljus om de vanligaste förekommande felen och de åtgärder som krävs för att kunna reparera den defekta funktionen.

De flesta råden är sådant du kan göra själv, en del reparationer kräver en vapensmed eller en mycket kunnig tekniker. Men om du känner dig osäker, avstå då en reparation och vänd dig till någon som kan.

Ett av de problem vi direkt stöter på är, att när en pistol repeterar (byter patron) sker detta förlopp ganska snabbt, det kan vara riktigt svårt att upptäcka vad som går fel i mekanismen. mera om detta senare.

Rengöring

Grunden till en bra funktion är en regelbunden rengöring, man kan inte varken förvänta sig en bra funktion eller ens göra en felsökning i ett smutsigt vapen.
Därför vid alla tänkbara fel, börja med en rengöring. Glöm den gamla sortens rengöring med solventer och andra starka lösningsmedel, i dag finns nya metoder för rengöring och ju oftare du gör rent ditt vapen desto lättare är det! Jag har skrivit om detta med rengöring förut och kan därför med gott hjärta hänvisa till tidigare publikation om rengöring.

Funktion när allt fungerar

Låt oss börja med en väl rengjord pistol i ena handen och ett lika rengjort och laddat magasin i den andra handen, stoppa i magasinet i pistolen som pekar åt ett säker håll, med ett lika säkert kulfång. Eller en på skrivbordet laddad pistol med klickpatroner.

Omladdnings frekvensen när vi skjuter är ganska hög, så snabbt sker de olika förloppen att inte ögat hänger med!
Därför hänvisas vi till under felsökning, att repetera både inladdning och urladdning genom att manuellt påverka pistolen. En del problem går att upptäcka på detta sätt, men en del av problematiken uppstår vid dessa snabba laddförlopp. Vi är då oftast hänvisade till ”Cut and try” metoden. OBS att Pistolen ska peka mot en säkert kulfång!

Bild 1. Morinis styrda patronmatning.

Patroner som fastnar under inmatning sekvensen (före skottet går)

Så här ska det gå till om allt fungerar:
Med patron i magasinet och magasinet på plats i pistolen, inledes inmatningen antingen genom en mantelrörelse eller genom ett avlossat skott.
Mantel eller slutstycket tar med sig en patron från magasinet, denna patron styrs upp genom pipans patronstyrning(se bild 2) eller styrs upp som i Morini genom en speciell patronstyrning, RÄTT in i patronläget. Se Bild 1.
När patronen då styrs in i patronläget, stänger slutstycket eller mantel till bakom patronen och allt är klart för att skjuta av detta skott. Vi kan dela upp denna funktion i tre olika faser, alla ganska lätta att iakttaga under laddnings förloppet, när detta utföres manuellt. Vi kan utföra detta med tex klickpatroner och i detalj se vad som händer.
OBS Om du utför detta med skarpa patroner, ska detta utföras på skjutbanan med vapnet riktat mot skjutvallen.OBS

Steg 1 När slutstycket föres framåt, tar det med sig patronen och för denna framåt i magasinet, denna fas är oftast felfri och okritisk

Steg 2 Nu föres patronen in i patronstyrning som utgör en förlängning av pipans ingång till patronläget. Här är den kritiska delen av inmatningen av en patron och flera olika fel kan uppstå. Patronen kan komma för lågt eller för högt och fastna. Den kan stoppa genom skador i denna styrning. Magasinet kan vara felaktigt, eller inte riktigt insatt i pistolen, se magasin.

Ibland saknas en patronstyrning och magasinets läppar utgör den enda styrningen av patronerna, då är det viktigt att dessa patronförare läppar är rätt injusterade, läs mera om magasin.

Steg 3 är den sista fasen när patronen förs in i pipans patronläge, här kan också uppstå flera olika fel.

Bild 2

Möjliga felfunktioner

1 a För dålig tryckfjäder i magasin, kan ge dålig eller utebliven inmatning, kan också bero på smutsigt magasin, relativt ovanligt fel. Åtgärd gör rent magasinen, kontrollera längden på magasinets tryckfjäder har du två magasin jämför fjädrarna. Men det mest frekventa felet är ändå att magasin läpparna är slitna eller defekta.
Se mera tips under rubriken magasin och magasinfjäder.

1 b Skada i patronstyrning eller i ingången på pipans patronläge, pipans patronstyrning ska vara helt fri från slagmärken och repor. Ska efter en rengöring kunna uppfattas som högglanspolerad. Men det mest frekventa felet är ändå att magasinets läppar är slitna eller defekta. se mera tips under rubriken magasin och magasinfjäder.
Åtgärd låt en kunnig vapensmed åtgärda den defekta ytan eller om du själv klarar av detta avlägsna slagmärken, repor och grader, avsluta med att högglanspolerad ytan. Justera in magasinets patronförare, kontrollera att magasinet låser rätt i höjd.

1 c Skada eller smuts i patronläget, se förklaring bild 3 och 4, kan också bero på att sprucken eller defekt patron. Åtgärd kontroll av patronläge eventuell rengöring av pipa och patronläge, eller avlägsna defekt patron.

Nu har vi vår patron klar i patronläget och trycker på avtryckaren.

Men det small inte !

Klick eller eldavbrott, ett av de vanligaste felen till utebliven funktion.

Med bild 3 och 4 vill jag illustrera vad som är speciellt vanlig förekommande fel, på i detta fall en kantantänd patron, en patron som användes i finkalibriga pistoler.

Bild 3 skada i patronläge material saknas, bortfrätt eller annan skada.

OBS att patronläget på bilden inte är ett patronläge för finkalibrig . 22 ammo utan ett patronläge för centralantänd ammo. Ett . 22 finkalibrigt patronläge ser inte riktigt sådant ut, men en kompromiss måste till jag orkande inte rita ett patronläge till.

Bild 4 exempel på var och hur smuts samlar sig i finkalibriga pistoler.

Denna ganska lilla skada i ingången till patronläge får oftast patronen att kantra när slagstiftet slår till i patronen ytterkant. Detta får oftast till följd att tändsatsen inte antändes utan ett klick uppstår. se Bild 3. Denna skada kan också uppstå av ett flitigt klickande, under tex torrträning utan klickpatron på en finkalibrigt pistol i kaliber . 22.

Åtgärd: hur löser man detta problem, jo tyvärr endast genom att byta ut pipan, en dyr reparation.

Bild 4
Detta är i jämförelse med bild 3 ett mycket vanligare problem, här har smuts samlas antingen i ingången till patronläget eller längst in i patronläget där patronläget ansluter till pipan. Detta får till följd att när slagstiftet slår till flyttas patronen fram en liten bit och kraften som skulle ha antänt tändsatsen är förbrukad på att flytta patronen framåt.
Ett klick har uppstått.

Åtgärd: Gör rent pipan och patronläget, detta är den enda gången som jag kan motivera att rekommendera användning av en mässingsborste i ett finkalibrigt vapen och då ska denna mässingsborste bara användas i patronläget. Detta problem kan också uppstå om man byter ammunition, ponera att den gamla hylsan var några tiondels millimeter kortare än den nya hylsan.

Då har den gamla kortare hylsan oftast skapat avlagringar där patronläget möter pipan. Detta ger ett för kort patronläge för den nya ammunitionen med den något längre hylsan, detta problem löses också med noggrann rengöring av patronläget med mässingsborste.

På ett .22 kalibrigt vapen räcker det att rengöra patronläget med en mässingsborste vid problem, undvik att att använda mässingsborste vid normal rengöring, denna mässingsborste sliter mera är skjutningen gör på pipan. Vid rengöring av patronläget kan det vara en stor fördel att inte endast bra dra denna mässingsborste fram och tillbaka utan också

BARA i patronläget vrida denna borste fram och tillbaka några gånger, Detta ska utföras med stor försiktighet. Detta är till för att rengöra i skarven (gränsen) mellan patronläge och pipan, där det med stor sannolikhet kan samlas krutrester.

Bild 4 kan också representera vad som kan hända i en centralantänd patron en sk centerfire patron. Man kan med gott fog våga påstå att ett smutsigt patronläge orsakar många oförklarliga klick.

Ett annat vanligt fel vid denna patrontyp är felaktigt insatta tändhattar. Dessa tändhattar sitt inte tillräckligt djupt i patronen och kraften går åt för att antingen trycka in patronen i patronläget eller att trycka in tändhatten i patronen och en ”oförklarlig” klick är ett faktum!

Vid byte av ammunition kan vi också komma i ett läge med många oförklarliga klick, kanske misstänker vi först ammon, men det kan också bero på att den gamla patronen var något kortare och gav avlagringar precis där patronläget möter pipan. När vi då skjuter med den nya patronen når den inte helt in i patronläget, följden av detta är, att när slagstiftet slår till, så förbrukas den mesta av kraften på att flytta fram patronen i patronläget.

Då räcker inte kraften till för att antända tändsatsen/tändhatten.
Åtgärd: Rengöring mycket noggrann i patronläget,kanske tom med mässingsborste, men bara i patronläget. Tänk på att de olika tändhatts tillverkarna har olika hårdheter på tändhattarna, bland de mjukaste är Federal 100.

Det är kanske en idé att ta en titt på slagstiftet (tändstift) också!

Slagstift ( tändstift)

Bild 5
Bild 6

Bild 5 slagstift Morini som får representera kantantänd pistoler, saknas på bilden gör den returfjäder som alltid ska finnas på slagstiftet (tändstiftet). Bild 6 ett slagstift komplett med returfjäder för Pardini PC, en 9 mm pistol med en central antänd patron ( patron med utbytbar tändhatt).

Olika spetsar på slagstift, kantantänd patron till vänster och centralantänd till höger i bild

OBS spetsen på det vänstra slagstiftet har ett helt annat utförande än det högra slagstiftet som är mjukt avrundat i spetsen. Viktigt är att spetsen är hel och utan bortfrätta delar, den vänstra spetsen ska absolut inte vara vass utan en liten platt yta ska finnas längst fram i spetsen.

Returfjäder som alltid ska finnas på ett slagstift har den funktionen att snabbt dra tillbaka slagstiftet efter, att slagstiftet har påverkat patronen respektive tändhatten i hylsan.
Med lite träning ser man med blotta ögat både i den finkalibriga patronen och i tändhattsläget på centralantänd patron, se om slagstiftet är OK.

Slagstiftet är oftast tillverkat i stål och sedan ythärdat, ibland är hela stiftet eller bara den yttre delen som arbetar mot patronen ythärdad.
Tyvärr kan denna härdning ibland vara för hård, detta orsakar oftast onödiga brott på slagstiftet.

Nu small det, men patronen fastnade i mekanismen.

Tyvärr är detta oftast ett något svårare problem att lösa, detta på grund av att både inmatning och utmatning av patroner sker förhållandevis snabbt, vid halvautomatiskt eld. Genom att det inte är synligt för ögat vad som egentligen går fel, får vi oftast prova oss fram eller använda hjälpmedel för att kunna dokumentera en funktion.

Ibland kan detta problem vara relaterat till rent mekaniska defekter i vår pistol, men kan också bero på en ammunition som inte passar ihop med vapnet. Det finns också en möjlighet att enstaka defekta hylsor genererar ett problem som lätt kan uppfattas som ett mekaniskt problem med pistolen ifråga.

Naturligtvis kan också detta problem ibland direkt relateras till dålig rengöring!
Detta är kanske ett av de vanligaste felen, men vi måste ändå för att få ett grepp om vad som händer dela in detta problem i två olika faser.

1 Patroner som fastnar under utmatning sekvensen (efter skottet har gått) mellan pipan och slutstycket, eller i utkastareportren.

Tungt slutstycke

Så här ska det gå till om allt fungerar när det gäller en pistol med tungt slutstycke och dit hör de flesta .22 kalibriga pistolerna och oftast pistoler upp till kaliber .32: Skottet har gått av, trycket i pipan minskar, detta och rekylen får patronen att släppa greppet om patronläget’s väggar. Hylsan kastas bakåt och patron-utdragaren har ett ganska fast tag om hylsan, slutstycket rör sig bakåt, hylsan följer med och stöter på utkastaren som skickar iväg hylsan utanför pistolen.

Samtidigt eller strax före slutstycket når sitt bakre läge har den bakåt riktade kraften spänt upp avtrycks mekanismen igen.
Slutstycket går framåt igen genom kraften från den hoppressade rekylfjädern och tar med sig en ny patron….

Kort piprekyl

Skillnaden mellan en pistol med tungt slutstycke och en pistol med John Moses Browning låssystem, är egentligen ganska stor, i denna kategori av pistoler återfinns de flesta tjänstepistoler och följande händer:

  • Skottet har gått av, trycket i patronen minskar och hylsan släpper greppet om patronläget och rekylen för slutstycket/mantel och den tomma hylsan bakåt pipan hänger med tillbaka en kort bit. Pipans stoppas sedan upp och samtidigt upphör låsningen mellan pipan och mantel.
  • Mantel med patronen fasthållen av utdragaren fortsätter ytterligare bakåt, träffar på utstötaren och patronen kastas ut ur pistolen.
  • Mantel fortsätter bakåt och stoppas sedan upp av rekylfjäder eller av rekylklacken.

Samtidigt eller strax före mantel når sitt bakre läge har den bakåtriktade kraften spänt upp avtrycksmekanismen igen. Mantel går framåt igen pga kraften från den komprimerade rekylfjädern, passerar över magasinet, tar med sig en ny patron, denna föres in i patronläget och allt är klart för nästa skott…

1 a Skadat eller defekt patronläge kan få hylsan att stanna kvar i mekanismen efter skottet, men kanske betydligt vanligare är en skadad hylsa.
På vissa fabrikat är patronutdragarens tryckfjäder ganska vek och får då utdragaren att släppa greppet om hylsan när hylsan är på väg ut ur pistolen..
Åtgärd Kontrollera den hylsa som fastnar, leta efter defekter, kontrollera patronläget om inga skador syns på hylsan, kontrollera utdragarens skick, vid slitage, byt utdragare och dennes tryckfjäder. Kontrollera att slagstiftets returfjäder fungerar så att inte slagstiftet hänger kvar i slagläge.
Naturligtvis bör en rengöring vara den första åtgärden.

1 b En defekt eller sliten utkastare, kan ställa till riktiga problem vid utkastet av hylsan, allt i från en hylsa som fastnar mellan slutstycke och patronläge kan förekomma.

Åtgärd En okulär besiktning av utkastaren avslöjar snabbt den kondition denna viktiga del befinner sig i.
På en del vapen verkar dessa utstötare kunna fungera i evigheter, i andra vapen slits dom tyvärr ganska snabbt. Se även upp med en slagstift som inte går tillbaka till sitt ursprungliga läge, pga att det kärvar av ingrodd smuts eller att slagstiftets returfjäder är defekt.

I vissa pistoler finns ingen ansats på slagstiftet för just slagstiftets returfjäder, detta kan få till följd att returfjädern vandrar upp på slagstiftets koniska yta och till slut så fastnar helt enkelt slagstiftet, dess diameter har med fjäderns hjälp blivit för stor! Åtgärdas genom att byta returfjäder slagstift.

Rekylfjäder, pistolens motor

En defekt rekylfjäder kan på ett mycket menligt sätt påverka hela pistolens sätt att arbeta och kan via felaktigheter orsaka fastnade hylsor, patroner som inte matas in i patronläge eller med andra ord ”en pistol i total obalans”. Om det är av ren snålhet eller av okunskap eller av andra diffusa skäl, så sköter tyvärr allt för många skyttar bytet av denna så viktiga detalj allt för sällan.

Jag får oftast frågor om när ska man byta rekylfjäder, mitt svar är köper du en begagnad pistol, köp två nya rekylfjädrar, eller om du bara köper en fjäder, mät upp måttet på fjäderns längd, skriv upp längden och lägg denna uppgift i väskan för pistolen. När fjäderns längd har minskat mellan 5 upp till max 10 % byt ut den mot en ny rekylfjäder.

Man kan lätt bringas i en uppfattning att rekylfjäderns enda uppgift är att ”ta emot rekylen”. Men så är det absolut inte, denna fjäder kan man kanske även lite slarvigt uttrycka” utgör motorn” i en pistol. Därför förtjänar detta att påminna återigen att detta är en fjäder som MÅSTE bytas med jämna mellanrum.

Hur vet jag om min rekylfjäder är för mjuk?
Oftast fungerar pistolen någorlunda bra och gör detta pga att rekylklacken får ta hand om det arbetet som rekylfjädern skulle ha gjort, men på sikt uppstår oftast skador i mekanismen. Om matningen av patroner fungerar och det gör det oftast i dessa fall, så ser man att hylsorna kastas ut långt från pistolen!

Normalt kastas hylsor minst 1,5 – 2 meter från en grovpistol även en finkalibrigt pistol med bra spänst brukar prestera ett sådant avstånd.
Hylsor som fastnar mellan pipa och mantel utgör annars en första indikering på att rekylfjädern är utsliten.
Detta gäller vid normal laddade patroner, även en mycket svagt laddad patron kan ge samma problem.
Åtgärd byt rekylfjäder.

Hur vet jag om min rekylfjäder är för hård?
Detta är oftast mycket lättare att upptäcka, en för hård rekylfjäder ger oftast direkt problem med patronmatning. Pistolen får svårt att ladda om, kan missa patroner i magasin!
En för hård rekylfjäder orsakar sällan skador på pistolen.

Anledningen till att det finns olika hårdheter på rekylfjädrar är för att kunna anpassa efter olika hårda laddningar, i många pistoler fungerar en standard fjäder för ett ganska brett spektrum av laddningar, men extremt hårda laddningar kräver oftast en hårdare rekylfjäder.

Samma sak gäller ju vid reducerade laddningar, då kan också en pistol få problem att ladda om då kan en mjuk eller i nödfall en avkortad rekylfjäder vara lösningen.

Tyvärr hinner inte ögat med att se det snabba förloppet omladdning, utan vi är helt hänvisade till att i efterhand se resultatet av patronmatningen.
Åtgärd byt rekylfjäder till en mjukare fjäder.

Bild 7 Magasinets läppar

Magasin och magasinfjäder

Magasinet har speciellt i inmatnings sekvensen en stor betydelse för en lyckad transport av en patron från magasin till patronläge.
Magasinfjädrar är förvånansvärt seglivade men bör ändå bytas ut med ganska långa mellanrum, jämför gärna fjädrar om du har en ny fjäder liggande eller jämför mellan två magasin.

Men den stora boven i dramat är de två ”läppar” eller magasin läppar som sitter längst upp på magasinet och styr patronen från magasinet in i vapnets pipa.
Oftast är dessa läppar slitna eller defekta pga att magasinet har tappats i golvet. Mycket ofta resulterar detta i att patronen fastnar under pipans patronläge eller över pipans patronläge, oftast med en defekt (mjuk kula) som följd. Viktigt är att dessa läppar dels är parallella och fria från skador och dessutom har rätt mått.

Åtgärd: Gör rent magasinen, fungerar fint i fotogenbad, besiktiga magasinets läppar, slipa bort eventuella skador och kontrollera måttet mellan dessa läppar och justera in vid behov. En tumregel finns vid för stort mått fastnar patronerna ovanför patronläget och vise versa. Har du två magasin och ett fungerar använd detta magasin som referens vid justering.

Justering av magasinets läppar, kan kanske utföras på flera sätt, men jag skulle direkt avråda från att börja att bryta och bända med en polygriptång eller dylikt redskap, risken är stor att ytan på magasinets läppar skadas med ändå större problem som följd.

Bild ovan ”home made” verktyg för justering av magasinets läppar. Tillverkat av silverstål i diameter 7 mm. Slitsen i båda ändar är utförd med ett bågfilsblad. OBS diametern är inte kritisk det går lika bra med 6 eller 7 eller 8 mm silverstål.

Med detta verktyg kan man justera magasinets läppar och undvika att tillföra mera problem. Två saker är viktiga: Rätt mått mellan läpparna och en slät och fin yta, utan grader och repor.

Patronförare för magasin Unique .32 ganska sliten med tryckmärke efter hylsa, bör justeras upp
Ett ganska slitet, men efter justering och rengöring väl fungerande magasin.

Epilog

Att skriva en artikel som den jag just nu avslutar, ställer ganska stora krav på mig som skribent, det gäller att lägga sig på rätt nivå.
Tanken är ju inte att skriva en handledning för vapentekniker, utan målsättningen är att ”lyfta på locket” på en gammal teknik och på så sätt kanske kunna öka förståelsen för varför det ibland uppstår fel. Nästa problem är att använda ord och beskrivningar så att alla förstår, där är bilden ett fantastiskt hjälpmedel.

En del av de delar som en pistol består av finns inte benämnda i svensk språk, utan där tvingas jag använda den engelska beteckningen, men min målsättning är att alltid försöka att använda korrekta Svenska benämningar. Som exempels kan nämnas sear som mig veterligen inte går att översätta på ett korrekt sätt.

Ett annat vanlig beteckning i en revolver är rebounder, men där finns en bra översättning, tryckfördelare. En del vapendelar har flera Svenska namn, såsom tändstift som oftast också kallas slagstift.

Om du känner dig osäker på en åtgärd, avstå och ta kontakt med någon som kan eller en vapentekniker / vapensmed.

När jag en gång för många år sedan började med vapen (först med gevär) förvånades jag över att det pratades så lite teknik jägare och skyttar mellan!
Till att börja med fick jag den uppfattningen att alla var mycket kunniga i vapenteknik och att det därför inte fanns någon anledning att prata om något som alla kände väl till.

Så är dock inte fallet.
Tekniken som användes i våra vapen är en gammal teknik, många konstruktioner såg sitt första ljus för mera än hundra år sedan och användes fortfarande i dag!
Men trots denna lite gammalmodiga teknik, så väcker flera av dessa gamla konstruktioner fortfarande min stora beundran.
För mig personligen är skytte inte bara förknippat med att trycka på avtryckaren och sedan smäller det!
Jag är lidelsefullt intresserad av tekniken in i dess minsta detalj.

Lycka till med ditt vapen och skyttet naturligtvis.

Rev. 2012 05 Arne Nohlberg

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s