Säkerhet vid hantering av vapen, även på SM

Detta är den hela versionen av vad som skickades in till tidningen NP, en version som tyvärr drabbades av vissa förkortningar i flera vesäntliga stycken. Där av har jag beslutat att publicera originalet. Jag kan också konstatera att de svar eller rättare sagt de utblivna svaren i NP tar jag som en intäckt på att min redogörelse för det verkliga förloppet och dess möjliga konsekvenser borde eller har kanske skakat om en del människor så här i eftertankens kranka blekhet.

Jag var en av ett flertal vapenkontrollanter under SM veckan i Skövde år 2009. En vecka som fullkomligt strålade av sol och hög värme och där man då skulle kunna förvänta sig fullkomlig optimerade förhållande när det gäller skytte och skyttetävling. För de flesta deltagarna så var det med stor säkerhet kanske en av de bästa SM tävlingarna på många år, men det fanns också en stor malört i bägaren som aldrig kom den stora skara tävlande till del, men som jag efter moget övervägande beslutat att publicera.

Vi vapenkontrollanter var väl förberedda inför tävlingen och hade beslutat att vara noga i våra kontroller och hade som ledstjärna satt upp säkerheten som det allra viktigaste.
Ganska snart hittades inte bara en utan ett flertal ca 9 stycken Neuhausen pistoler som saknade ett fungerande hanuppfång. Vi vapenkontrollanter gjorde precis som det anges i Skjuthandboken, vi underkände dessa vapen, men detta beslut underkändes och undanröjdes av två styrelserepresentanter från SPSF Birgitta Rundberg och Nils Åke Ekberg. Som på detta sätt underminerade vår roll som vapenkontrollanter, vi accepterade inte detta utslag utan krävde beslutet i skriftligt form. Vilket vi också fick, där då förbundet representanter förklarar sitt beslut med att det finns flera varianter av denna pistol på marknaden. Följaktligen ansåg ovanstående representanter att dessa pistoler utan fungerande hanuppfång ska deltaga i SM tävlingarna och även märkas som ett godkänt vapen trots att detta godkännande står helt i strid med följande paragrafer.

Regel i SHB B 2.1.1 Här anges det att dessa A vapen ska vara försedda med en passiv säkring, en anordning (hanuppfång) som utan aktiv åtgärd från skyttens sida spärrar avtryckaren. Hanuppfånget är den enda skyddet mot en allvarlig personskada vid t.ex. ett tappat laddat vapen eller att skytten faller med ett laddat vapen.

I den rådande högsommarvärmen och det stora antalet deltagare på SM tävlingarna, så anser jag att detta beslut styrelsen då tog, helt undergräver all säkerhet vid hantering av skarpladdade vapen! Detta framtvingade godkännande av defekta vapen kommer även att påverka framtida vapenkontroller då vapenägaren kan hävda att detta vapen är godkänt och har ett kontrollmärke från SM tävlingarna. I denna regel finns inga undantag eller möjlighet att ge dispens för bristande säkerhetsutrustning.

Regel i SHB D 1.2.3 Anvisning för vapenkontrollant.
Diskutera inte ett beslut när ett vapen har underkänts meddela endast felet, slut citat.

Detta var exakt vad vi vapenkontrollanter gjorde, trots våra protester så kördes vi över av styrelsens representanter som beordrades oss att släppa igenom dessa i säkerhetssynpunkt defekta vapen som aldrig skulle få deltagit i tävlingen.

Regel i SHB B 2.1
Vid skjutning om Svenska pistolskytteförbundets utmärkelseteckentecken, vid av förbundet anordnade tävlingar, samt vid tävlingar som anordnats med förbundets godkännande får endast användas pistol eller revolver med tillhörande ammunition samt övrig utrustning som uppfyller bestämmelserna i detta kapitel, slut citat.

Även denna regel kör förbundets representanter över och skapar en egen gummiparagraf, klar att anpassas till dagens behov.

Regel D.1.1.3 Ansvar tävlingsledning
Tävlingsledningen ansvarar för att tävlingen genomförs på ett, säkert, sportsligt, rättvist sätt, En tävling på riksnivå kräver absolut följsamhet till gällande tävlingsbestämmelser.

Alla kommentarer är onödiga.

Under inga omständigheter är det dock tillåtet att bortse från säkerhetsbestämmelser, slut citat.

Alla övriga kommentarer är onödiga!

I SHB så anges också klart och tydligt, att det är varje skytts ansvar att se till att hans vapen är godkänt enligt gällande reglemente.

Jag kan så här i efterhand konstatera att en stor mängd Neuhausen pistoler passerade vapenkontrollen ca 90 stycken godkändes, utan några som helst problem! Till dessa vapenägare med justa och säkra vapen vill jag ge en stor eloge.

I den regelsamlig i SHB som vi förväntas att leva efter är glasklar på ovan relaterade punkter, det finns helt enkelt inte utrymme för och ska inte finnas möjlighet till egna tolkningar av ovanstående regler som har funnits i många år. Den ger inte utrymme för godtyckliga ändringar, utan dessa regler ska som avses baseras på att garantera vår
gemensamma säkerhet och sportsliga och rättvisa förhållande skyttar i mellan.

Att då som i detta fall demontera hanuppfånget för att skapa ett lättare tryck men samtidigt på ett mycket allvarligt sätt äventyra vår gemensamma säkerhet, till detta förfarande finns absolut inget stöd i SHB. Vi kan också med gott fog anta att merparten av dessa underkända vapen INTE har modifierats av vapenägaren utan någon med större kunskap har tyvärr utfört denna modifiering.

Kanske har denna modifiering utförst för att det börjar bli brist på hanar och eller att vapen eller delar därtill har importerats i Sverige, delar som inte passar in i vårt reglemente, men som ändå har använts i tron att i vanliga ”vapenkontroller” aldrig kunna upptäckas!

Bland oss vapenkontrollanter på SM fanns en mycket hög kompetens när det gäller vapen och tillika ett stort engagemang för vår gemensamma säkerhet. Detta faktum bidrog naturligtvis till att dessa defekta vapen omgående upptäcktes!

Jag vill till sist efter min redogörelse ställa några frågor som jag hoppas att få svar på?

1A Beror detta märkliga beslut på att styrelsens anser att dess utbildade vapenkontrollanter är inkompetenta?

1B Anser styrelsen att säkerhetsbestämmelser inte behöver följas?

1C Är det så att säkerhetsbestämmelser är som en gummiparagraf, klara att böjas till när som så krävs?

1 D Vad var den egentliga anledningen till att styrelsen frångick gängse säkerhetsbestämmelser och framtvingade att just dessa defekta vapen skulle ingå i tävlingen?

2 A Jag vill också att förbundet noga utreder och klargör den juridiska ansvarsfrågan och hur den kommer att belasta skytten eller kontrollanten eller någon annan vid en eventuell olycka med ett kontrollerat vapen.

Med vänliga hälsningar
Arne Nohlberg
Vapenkontrollant SM 2009
Frilansande vapenskribent handeldvapen
Sakkunnig vapen i Svenska domstolar

Slut brev.

Jag måste tillstå att jag förväntade mig svar på de mycket konkreta frågor jag ställde i mitt brev, frågorna publicerades men svaren uteblev helt.
I stället raljerade Ekberg i sitt svar som helt saknade svar på konkreta frågor. Därav har jag beslutat mig för att ge dig mina egna funderingar om de uteblivna svaren.

1A Beror detta märkliga beslut på att styrelsen anser att dess utbildade vapenkontrollanter är inkompetenta?

I denna samling vapenkontrollanter som för första gången på många år genomförde en vapenkontroll helt enligt det regelverk som vi samtliga medlemmar förbundet oss att leva efter. Där styrelsens representanter speciellt ska stå som garant för att en efterlevnad av regelverk sker, även på SM. Där kör man helt över vår kunskap och tillåter i säkerhetsynpunkt defekta vapen att få deltaga i tävlingen, utan att beakta de ca 90 Neuhausen vapnen som gick igenom vapenkontrollen! Man kan kanske också kan ställa frågan fanns kompetensen när det gäller vapenteknik hos de styrelserepresentanter som körde över oss vapenkontrollanter? Svaret är obetingat NEJ på denna fråga. I stället satte sig förbundets representanter i knät på agenten för Neuhausen pistolerna, detta förfarande är naturligvis helt förkastligt!

1B Anser styrelsen att säkerhetsbestämmelser inte behöver följas?

Mitt svar på denna fråga är obetingat JA. Vad som hände i Skövde och som senare inte kunde motiveras bekräftar detta faktum. Att vår gemensamma säkerhet, det är något vi skriver vi om i våra regelverk, men sedan gäller en helt annan anda ute i verkligheten, speciellt detta förfarande tycker jag är mycket tragiskt.

1C Se svaren på 1B.

1 D Vad var den egentliga anledningen till att styrelsen frångick gängse säkerhetsbestämmelser och framtvingade att just dessa defekta vapen skulle ingå i tävlingen?

Här kan bara förbundets representanter svara, men man kan med gott fog anta att detta beslut bygger på en stor okunnighet i säkerhet och vapenteknik och avsaknad respekt för gällande säkerhetsbestämmelser och sportslighet.

2 A Jag vill att förbundet noga utreder och klargör den juridiska ansvarsfrågan och hur den kommer att belasta vapenkontrollanten eller någon annan vid en eventuell olycka med ett kontrollerat vapen?

Detta anser jag vara en mycket rimlig fråga, vi vet att i dag sitter det vapenkontrollanter och jobbar helt ideellt med denna syssla en del av dom eller rättare sagt flertalet har en alldeles för dålig utbildning, men samtidigt så kan med stor sannolikhet dessa vapenkontrollanter ställas juridiskt ansvariga vid en skjutolycka med personskador. Jag har ställt denna fråga till RPS (Rikspolisstyrelsen) till Domstolsverket, till tre jurister varav den en av dom är en mycket känd brottmålsadvokat, men ingen har kunnat ge ett konkret svar vad som kommer att hända vid en skjutolycka. Samtliga är dock ense om att detta kommer att avgöras i en domstol där då utgången är mycket oviss.

Man talar unisont om att rimlighetsprincipen borde gälla vid en domstolsförhandling, det vill säga att den som har den största kunskapen om vapnet i fråga borde anses var den mest vållande!

Samtidigt kan vi då konstatera att en skada som orsakar tex. invaliditet kan belasta den som skuldbelägges med stora skadestånds belopp inför framtiden.

Hur kommer en hemförsäkring att gälla , svar inte alls, hur kan en hemförsäkring, pluss försäkring komma i fråga, svar inte alls. Hurvida förbundets försäkring kommer att gälla sätter jag ett mycket stort frågetecken för, vid ett konstaterat vållande så är inte någon försäkring knappast värd namnet!

Tolkningar av regelverket.

Gång på gång påpekas att regelverket kan tolkas på olika sätt, detta är förödande om regelverket är så diffust framställt att det lämnar fritt fram för olika tolkningar. När det gäller just hanuppfånget så finns det inget utrymme för tolkning, jag anser att regelverket är glasklart på denna punkt.

B 2.4.2

Säkring
Vapnet ska ha fungerande säkerhetsanordning enl följande:

Aktiv säkring: manuellt påverkad med funktion att i säkrat läge spärra avfyrningsmekanism och/eller slagstift. Eller manuellt påverkad anordning som har en avspännade funktion för hane och slagstift.

Passiv säkring: Anordning som utan aktiv åtgärd passivt spärrar avtryckaren, slagstift eller annan del i avfyrningsmekanismen och som kopplas bort när skytten greppar vapnet (greppsäkring) eller påverkar avtryckaren.
Slut citat SHB.

Vapnets ordinarie säkring används ju aldrig tävlingsmässigt, kvar finns då bara en enda säkring och detta är just hanuppfånget, ska då denna säkring också kunna uteslutas?
På förbundets hemsida finns en lista över vapen, men observera detta är INTE en förteckning över godkända vapen.

http://www.pistolskytteforbundet.se/viewNavMenu.do?menuID=35

Fig 4 Säkerhetsupphak.

 

Samma mekanism med hanen fångad i säkerhets upphak. Detta säkerhetsupphak är en ren säkerhetsdetalj och vi skyttar märker normal aldrig av dess förekomst.
Säkerhetsupphaket ska fånga upp hanen om vi tex tappar vår pistol och på så sätt förhindra vådaskott. Hanen fångas upp strax före hammaren når slagstiftet, om inte avtryckaren är aktiverad. detta är inte unikt för just Neuhausen, många andra tillverkare använder samma princip.
OBS säkerhetsupphaket är av stor vikt att detta fungerar.

Just när skytten har laddat sin pistol och innan skjutningen börjar är den mest kriska delen av en tävling, rent säkerhetsmässigt ponera att skytten i den tryckande värme som var på detta SM drabbas av en blackout och faller ner på marken med en laddad pistol, klar att skjuta med. Vad som helst kan hända utan att skytten ens har fingret i närheten av avtryckaren!! Med ett hanuppfång som inte fungerar!

Personligen är jag mycket besviken på att säkerhetsfrågor har så låg prioritet inom vårt förbund..Istället råder ett massivt revirpinkande…

Man ska också ha i åtanke att det är ganska vanligt att ett slitet Neuhausentryck inte spärrar upp riktigt utan (svanhals och hane) hamnar kant mot kant i avtrycksmekanismens upphak, saknas då ett hanuppfång så vill det till en minimal stöt för att lösa ut mekanismen!!!

Epilog

Till sist vill jag då konstatera att vi nådde inte fram med vårt budskap och strävan om att betydligt säkrare vapen skulle deltaga i 2009 års SM i Skövde.
Vi hade höga ambitioner och en mycket kompetent ansvarig för vapenkontrollen Jonny Hakala. Men vem av oss skulle på förhand kunna tro att vårt gemensamma säkerhetsarbete skulle saboteras av förbundets representanter! Jag tycker även att det rent rättvisa och sportsliga har kommit starkt i kläm, detta var en SM tävling, där både så sportsliga och rättvisa förhållande som möjligt skulle råda skyttar i mellan, men även detta faktiska förhållande frångick man helt!

Respekten för vårt regelverk torde ha fått sig en kraftig törn och kan man bryta mot den ena regel kan man bryta mot de andra……..

Inom drygt sex månader stundar nya SM tävlingar i Stockholm, vilka regler kommer att gälla då? Kan vi förväntas oss ett arrangemang som präglas av en hög säkerhet och sportsliga värderingar?

Den frågan kan bara förbundet svara på och där ligger bollen just nu!

Rev. 2012 10 Lika frusterad nu som då!! Arne Nohlberg

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s