Föreningsintyget i Västra Götaland

Här i Västra Götaland har polismyndigheten sedan länge gjort en egen tolkning av lagen, när det gäller vårt föreningsintyg. Denna tolkning som inte verkar få något stöd i lagen, har naturligtvis ställt till med stora problem för vapenägare, men min artikel kommer enbart att handla om enhands vapen för tävling. Men även jägare och andra gevärskyttar är drabbade.

Dessutom måste jag redan i ingressen gardera mig för att detta kommer att bliva en flytande artikel, detta på grund av att jag ett flertal gånger har kontaktat Rikspolisstyrelsen och bett om svar på mina frågeställningar. Men ännu så har inget konkret svar kommit mig tillhanda.

Men däremot så är det enorm stor ryktesspridning i detta ämne, men tyvärr så finns i dagsläget inga hundraprocentiga svar på denna frågeställning hur nu detta nya påfund kommer att drabba oss skyttar. Men det finns ett utslag i Förvaltningsdomstolen i Göteborg, mera om detta senare.

Det ryktas om krav på minst 30 tävlingar per vapen under en fem års period, men det finns ingen säker substans i detta påstående. Naturligtvis är detta en bra metod att öka antalet starter på tävling och för vissa tävlingsarrangörer så är detta naturligtvis en ”skänk från ovan” Men återigen det finns inga som helst konkreta bevis att så ska bli fallet i framtiden.

Mål i förvaltningsrätt.

Enligt Sveriges vapenägares förbund så har inte Västra Götalandspolisen något som helst stöd för den tolkning av vapenlagen som har gjorts av denna polismyndighet.
Tydligen har nyligen flera fall avgjorts i förvaltningsrätten i Göteborg, som klart underkände polismyndighetens agerande i Västra Götaland. Detta lär vara en glasklar dom som helt dömmer ut polismyndighetens agerande i Västra Götalands polisdistrikt. Men polisen i Göteborg har sedvanligt överklagat denna dom från förvaltningsrätten i Göteborg, till kammarrätten.

Bakgrund.

Bakgrunden är att skytten i vårt exempel som följer sedan tidigare innehar licens för två handeldvapen för målskjutning, ett klass A- och ett klass C-vapen, båda vapnen är pistoler. När mannen senare ansökte om licens för ytterligare en pistol i klass A sade polisen i Västra Götalandsregionen NEJ till ytterligare ett vapen i klass A.
Polisens tolkning och motivation för avslagen licens är: För att bevilja ytterligare en ny licens, ska kraven skärpas för varje nytt vapen om det inte föreligger ”synnerliga skäl” enligt polisen. Vad dessa skäl består av vet tydligen ingen. Dessutom krävde polisen i Västra Götaland att den sökande skulle kunna visa upp en viss mängd tävlingsresultat för att styrka sitt behov av ytterligare ett vapen och hänvisade till nuvarande vapenlagstiftning. Med andra ord så underkände polisen helt sökandens föreningsintyg!

Vapenägarens inlaga mot beslutet

Den drabbade vapenägaren hänvisade då till att det i vapenlagstiftningen enbart ställs krav på att den sökande ska vara aktiv medlem i en skytteförening men att det inte finns någon definition på vad som menas med aktiv. Det gamla kravet var om jag inte helt är ute och cyklar var att en aktiv medlem var en medlem som skjutet ett skott per år på skjutbanan! Dessutom finns det ju inga verkliga krav på att en vapenägare ska ut och tävla, även om detta enligt mitt sätt att se det, är själva meningen med all träning. Men att man ska visa tävlingsresultat för att få tex behålla femårs licenser, finns naturligtvis inga krav på i dag. Ett föreningsintyg om den att den ansökande är aktiv i föreningen har alltid gällt och borde också i framtiden gälla.

Förvaltningsrättens svar

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att det i lagstiftningen inte finns några andra krav än på ett aktivt medlemskap i en skytteförening och det föreningsintyg som är obligatoriskt för att söka vapenlicens.

Enligt föreningsintyget så ska en person räknas som aktiv medlem om denne medlem har under de senaste sex månaderna regelmässigt deltagit i föreningens skjutningar med vapen som förekommer i förbundets reglemente”, skriver Förvaltningsrätten. Till detta ska då kravet som inte finns angivet i om bevisad skjutskicklighet tilläggas.

Detta är polismyndighetens i Västra Götalands, tolkning av andra kapitlet och 6 paragrafen, detta är vad som ligger till grund för bedömningen.

Detta är andra kapitlet 6 paragrafen:

Tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen får meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Detta gäller dock inte för start- eller signalvapen. Tillstånd för enskild att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott skall tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning.
Lag (2000:147).

Kommentar: Ordalydelsen ”Synnerliga skäl” har funnits med i vapenlagen sedan 1930 talet. På den tiden fanns det en viss tendens i framför allt högre stånden att beväpna sig för självskydd. Det fanns även då strömningar i vårt samhälle som i dag skulle ha kallats terrorism! Men detta var för drygt åttio år sedan! Tyvärr har inte detta ordval i vapenlagen ändrats sedan dess!

Vid förnyelse av femårs licenser, har polisen i Västra Götaland tolkat lagen så här!

Detta är kammarrätten i Stockholms tolkning av ordalydelsen ”Synnerliga skäl”.

Förvaltningsrätten igen.

Skriver i sin dom att ”Att såsom polismyndigheten gjort ställa krav” på att den sökande ska kunna uppvisa ett antal tävlingsresultat ett visst antal år tillbaka i tiden har inget stöd i vare sig vapenlagstiftningen, eller polisens föreskrifter och allmänna råd och är inte heller är förenligt vare sig med grundläggande principer om rättssäkerhet eller legalitet.

Därför underkänner förvaltningsrätten polisens beslut och gör bedömningen att mannen uppfyllde kraven för att få licens när han ansökte om licens för sitt A-vapen.
Men på grund av polisens långsamma agerande har nu sökandens föreningsintyg hunnit bli tio månader gammalt. Därför kan förvaltningsrätten inte avgöra om han idag uppfyller kraven för ytterligare en licens. Därmed återförvisas målet till polisen, dit den sökande nu måste lämna in ett nytt föreningsintyg som inte får vara äldre än sex
månader gammalt. Snacka om moment 22 här!

En definition av begreppet Synnerliga skäl, rent juridiskt:

Även om rekvisitet synnerliga skäl endast skall tillämpas i rena undantagsfall innebär det att ett inslag av subjektiva bedömningar behålls i lagstiftningen. I de fall rekvisitet aktualiseras leder det ofta till besvärliga bedömningar vid rättstillämpningen, vilket förtar en del av den ökade förutsebarhet och enkelhet som i övrigt präglar utredningens förslag.1

Tilläggas kan att Synnerliga skäl har varit med i vapenlagen sedan många år tillbaka, sedan 1934 år s vapenlag!

Varför denna tolkning kommer tillstånd just nu.

Naturligtvis är avsikten att återigen försöka att decimera antalet civila vapen, tydligen har polisen i Västra Götaland långt utanför lagen regelverk fört en egen kampanj för att försöka minska antalet civila vapen. I stället för att stävja införsel och användandet av illegala vapen ger sig vår polismyndighet återigen på de laglydiga medborgarna för att försvåra för oss legala vapenägare. I detta fall kan man verkligen tala om omriktade beeende.

Men det borde vara självklart att det funnes en samlad bedömning om detta med föreningsintygets krav, som då borde självklart gälla över hela Sverige och samma krav borde finnas om utformningen, det ska inte finnas tolkningsproblem utan allt ska vara glasklart! Trots dommen i förvaltningsrätten, så fortsätter dessa mycket märkliga ogiltiga krav på licenssökande människor i Västra Götalands regionen. Det lär också ha varit något enstaka fall även i Skåne, men detta kan jag inte vidimera.

Epilog.

Till sist måste jag ändå tillstå, att nuvarande krav, är att en aktiv medlem i en skytteförening är den som skjuter ett skott per år. den klingar dåligt i mitt öra, detta var det krav som förbundet hade på en aktiv medlem vid registreringen.

Det får aldrig vara så i rättssamhälle som Sverige utger sig för att vara, att en polismyndigheten både ska bevaka att lagarna efterlevs och dessutom skriva egna lagar och tillämpningar av dessa på ett godtyckligt sätt! Detta är inget samhälle som förtjänar att bedömas som ett demokratiskt samhälle, med rättsvårdande myndigheter.

Hela detta ärende är på inget sätt avgjort ännu, jag väntar fortfarande på klarläggande svar från RPS i denna så viktiga fråga. Hur ska ordalydelsen ”synnerliga skäl” tolkas?

Fortfarande trakasseras licenssökande vapenägare med krav efter en hemmasnickrad modell som inte har något som helst stöd varken i Svensk lag, eller i vapenlagen.

Av en polismyndighet som ständigt kommer till korta när det gäller att bekämpa grov brottslighet.
Denna myndighet har tydligen tid att både tolka och tillämpa egna skrivna regler, eller på ren Svenska, att djäklas med vanliga hederliga medborgare!

Att samma polismyndighet inte ens hörsammar förvaltningsrättens dom, vittnar bara om vilken stor skandal detta är!

Detta sker i Sverige år 2012!

Jag har också tillskrivit Beatrice Ask vår justitieminister och anhållit om ett klarläggande svar i denna för oss legala vapenägare så viktiga fråga.

Jag vet att också Svenska pistolskytteförbundet är engagerade i denna fråga.

Jag har i dag 2012 04 07 J O Anmält polismyndigheten avd vapenlicenser i Göteborg. Fått avslag av JO den 18 april.

Så jag ska be att få återkomma i denna fråga.

Del 2

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s