Sikte en oftast förbisedd detalj.

Denna artikel ska handla om något så förbisett som sikte. med sikte så avser jag både korn och sikte och tanken bakom  denna artikel är att sprida  lite ljus  om just siktet. Naturligtvis kommer det att rent praktiskt belysas olika sikten och framförallt olika inställningar, jag avslutar med  att beskriva  underhållet av framför allt siktet men också kornet berörs.

Typiska siktes fel med felaktiga träff resultat
Bild 1 Typiska siktes fel med felaktiga träff resultat

Jag tror utan att veta riktigt säkert att fullt  justerbara sikten har inte varit ute på marknaden mera än kanske 15 år, vad  menar jag  då med fullt justerbara sikten?  Vad jag menar är att siktet kan justeras i både sidled och höjdled och även siktesspringan kan justeras på vidden, just den sista  justeringen ger ju oss skyttar  en möjlighet att anpassa siktet efter den disciplin avser att skjuta.

korn_sikte1
Bild 2 sikte för snabbskytte/fältskytte

 

Viktigt är också att först konstatera att de sikten vi omger oss med så kallade öppna sikten inte kan kompensera för tex långa avstånd när vi fältskyttar ibland  tvingas att nästan lobba in skotten i målet. Den så kallade kompensationen får utföras av skyttens öga och inte med hjälp av olika inställningar på siktet.

Weigand combat sikte
Weigand combat sikte Bild 2 A

Våra sikten är av typen öppna sikten och är till sitt utförande ganska enkla om man nu jämför med tex kikarsikten. Men redan här i artikels ingress måste vi göra ett val, liksom skytten tyvärr inte kan välja,  utan utövaren för nöja sig med vad som är godkänt att använda. Jag vågar då påstå att ett för just fältskytte anpassat sikte, så är valet ganska optimalt, men till banskytte kanske en annat form av sikte skulle vara mera optimalt.

Mitt egna huvudsakliga skytte är just fältskytte, därför kommer denna artikel främst att handla om just sikte för ett snabbt skytte som fältskyttet är.  Det är precis som med inställningen av trycket beroende på vilken disciplin man skjuter, så är inställningen av siktet minst lika viktigt.

Visirlinje.

Låt oss börja med visirlinjen som är det totala avståndet mellan korn och sikte, även denna visirlinjes längd  är reglerat i våra skjuthandböcker  och vi kan klart konstatera  att en längre visirlinje ger en bättre precision men ett något långsammare inriktning av pistolen eller revolverns riktmedel mot målet.  I övrigt är det inte mycket att säga om detta, i skjuthandböcker reglerade avstånd, man skulle kunna flytta kornet och få till en något snabbare inriktning, men  detta är väl lite att överdriva visirlinjens betydelse.

Korn.
Detta är däremot en mycket mera betydelsefull detalj, oftast avglömd där framme på pipan och tyvärr förväntas den enda omsorgen vara att sota kornet kanske  några gånger per år! Korn har oftast en besynnerlig förmåga att lossna, detta lossnande kanske inte är så konstigt med tanke på placeringen längs fram på pipan.
Oftast kan man lösa detta problem med att använda LOCTITE gänglåsning.

s&w_sikte3
Bild 3 ett utmärkt revolverskyttessikte

Bild 3 Weigand utmärkta sikte för revolver får utgöra en representativ bild på ett revolversikte. läs mera om detta sikte.

Sikte.

Nästa samma sikten användes på revolver som för pistol, båda sikten är öppna och båda siktens mekanik  är mycket lika varandra

korn_sikte2
Bild 4 Banskytte sikte

 

 

På bild 4  typiskt siktesinställning för banskytte
Nästa justering är siktets vidd eller siktets skårans bredd, på de flesta moderna vapen så går detta att justera och  här gäller  ett litet avstånd mellan kornet och siktets bredd  ger en långsam inriktning och en hög precision, men tänk på att denna  sitktes intällning är optimalt för just banskytte.  Denna inställning ökar precisionen ganska avsevärt, men gör att injusteringen mot målet tar betydligt längre tid. Denna tid finns inte när det gäller fältskytte där man då får nöja sig med en sämre precision men en snabbare inriktning.

 

korn_sikte1
Bild 5 snabbskytte

Bild 5 visar ett typiskt snabbskytte sikte, fältskytte anpassat sikte. Snabbskyttens siktets visuella  inställning är ett ganska stort avstånd mellan korn och sikte, OBS visuellt,
Detta ger då en snabb inriktning men sämre precision. . Bilden ovanför får representera en ganska bra förhållande mellan den visuella bilden mellan korn och sikte, inställt för snabbskytte.
Lite grövre inställning/inriktning mot målet men en betydligt snabbare inriktning.

Underhåll av siktesmekanism.

Egentligen borde punkten underhåll kanske komma före denna punkt. Injustering  i höjdled och sidled är oftast inga problem  om man då och då gett siktets mekanism  en droppe mycket tunn olja, då och då.
Annars läs mera nedanför.

bakresikte
Bild 6 sikte AW 93

AW 93 siktet får representera ett modernt sikte, men ganska mycket detaljer och kanske något överarbetat i sin  konstruktion. Läs mera om siktet på bild

Underhåll.

De allra flesta förstår säkert med hjälp av upplysning att ett siktes mekanism inte kan förväntas fungerar efter att ha levt i en lite  smutsigt nivå och kanske  inte blivit rörd på 10 år? Det är då inte att förvänta sig att denna siktesmekanism ska fungera klanderfritt, utan olja och som lök på laxen ingen justering/rörelse  på justerskruvar  på alla dessa år! Vad krävs då för nderhåll, i de flesta fall så räcker det med att droppa i en tunn olja typ symaskinsolja ett par tre gånger per år, på alla  rörliga delar.
Gärna röra/skruva  lite fram och tillbaka på  justerskruvarna. Detta är oftast tillräckligt för att hålla ingång siktesmekanismen.

Epilog

Vad vill jag då uppnå med denna serie som det faktiskt är, med början av tryckinställningen och anpassningen av vapnet för just den grenen
som du avser att skjuta och  en anpassning så att vapnet passar dig. Vi kan ganska lätt se ett direkt samband mellan distinkta åtgärder och skjutresultat, jag vill på detta enkla sätt visa att det inte är att skjuta skott  efter skott som ger resultat.
Det finns mycket annat som kan påverka resultatet framme i målet!

Tusentals vapenägare tror fortfarande att ett eller alla vapen är som skräddarsytt för han eller henne, så är dock inte fallet, alla våra  vapen kräver dels en anpassning  till brukaren och  dels en anpassning till den disciplin vi avser att använda vapnet i.  Detta är oerhört viktiga kunskaper som till stor del verkar helt förbises av den stora skalan tävlingsskyttar, här finns massor att hämta när  det gäller förbättringar av det  egna resultatet. Eller med andra ord, det är ingen tillfällighet eller slump, att det finns justerskruvar, på våra vapen lär dig funktionen och skruva upp dig till  en bättre dimension.
Läs mera om justering av pistolkolvar.

Arne Nohlberg 2014 12 15 maila gärna in frågor och tips, men ring inte.

Jag får ca drygt 2000 frågor om vapen per år om alla skulle ringa fick  jag sitta varje kväll med telefonen i örat!