Fältskyttestationer del 1

Detta är en serie avsedd att belysa taktik, teori och praktiskt handlande vid en fältskytterunda, anledningen är att all utbildning oftast sker i de olika klubbarna i banskytte,
medans fältskyttet som definitivt är den absolut största grenen oftast inte belyses alls? Detta hoppas jag kunna råda bort på med denna serie i åtta avsnitt.
Men vad som är unikt för just denna serie är att du som läser har möjligheten att skicka in dina kommentarer och råd, för just hanteringen av ett vapen under en fältskjutning.

Min mailadress finns som vanligt under artikel, känn dig fri att skriva det går lika bra att använda namn som att vara anonym. Tanken är då att det ska vara en grundläggande
artikel om just fältskytte där även den lite mer avancerade ska kunna få till lite tips.

Fältskyttet i allmänhet.

Egentligen så finns det  bra information i Skjuthandboken om hur en fältskyttebana ska vara beskaffad, det finns klara direktiv hur långt från skytten de olika målen ska finnas  och det är lika bra angivet skjuttider för olika mål på olika avstånd, det finns också maximala avstånd för varje mål. Det tas också hänsyn till att målen flyttas närmare eller längre bort, genom
att minska eller öka den totala skjuttiden.
Allt detta finns i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok, läs den, boken  kan laddas ner fritt..

Det låter ju mycket bra, men i praktiken så fungerar det tyvärr inte så, oftast befinner sig målen på större avstånd än vad som stipuleras och betydligt kortare tider användes än vad som vår skjuthandbok stipulerar, det verkar som det är häftigt att bygga onödigt svåra fältbanor.
Fältbanor som är byggda av klass 3 skyttar för klass 3 skyttar!

Men låt oss börja från början vad behöver vi för att få till ett bra fältskytte?

1 Vi behöver en pistol vi kan lita på, för en enda omskjutning vid vapenfel är tillåten, OBS ett enda fel.

2 Något att förvara ditt vapen i under tävlingens passage från station till station, en väska rekommenderas.

3 En möjlighet att sota korna och sikte är ett ytterligare plus, finns bra och ganska billiga tändare.

4 Snurreburk eller den nyare varianten att förvara ammunitionen i, där ammunitionen  kan doseras ut skott för skott, eller sex patroner i taget.

5 Skytteglasögon om du behöver detta, gärna med sidoskydd i grovklasser pistol.

6 Vi ska också ha med bra hörselskydd, gärna aktiva, det ger en klar förbättring.

7 Slutligen en ammunition som du vet fungerar  i ditt vapen.

Denna artikel skriven mest för just kaliber .22 men skillnaden är mycket liten vad utrustning beträffar.

En del av de beskrivna stationerna  är träningsfält och inget annat.

Nationell fältbana 8 stationer.

fältstation1Förutsättningar station nummer 1, Nationell fältskjutning.

1 Målgrupp och 2 mål.
2 Ugångsställning  45 grader.
3 Max 6
4 Skjuttid C 12 sekunder G 15 sekunder. G är grovvapen. Är normalt delat i A B och R vapen.
5 Utan stödhand, se förklaring station 1

Nationell fältskjutning: Hela denna serie av fältskyttestationer är av karaktären Nationell fältskjutning, där kan banläggaren använda max 1 och max 6 till exempel.
I en poängfältskjutning är det alltid fri skottfördelning i varje mål.

Poängfältskjutning: Här kan man tillägga att varje träff ger ett poäng  och varje tavla som träffas adderar upp en poäng. Skjuter man fullt på ovanstående station så ger det  poängsumma på 6 + 2 är totalt 8 poäng.
Detta är en klart bättre metod och passar mycket bättre både klass 1 och klass 3 skyttar, mycket bra med fri skottfördelning. Denna typ av fältskjutning ger en fördel för klass 1 och klass 2 skyttar, den borde vara ett obligatorium.

1 Vad som inte framgår av bilden eller i verkligheten är skjutavståndet, detta får man aldrig veta,  i detta fall 25 meter, detta ger följande resultat.
Den svarta figuren är på ett maxavstånd, den gula figuren är däremot  inte på maximalt avstånd , men är genom sin form ganska besvärlig att skjuta på.
Naturligtvis skulle den gula figuren kunnat vara större och rund, detta skulle ha underlättat betydligt, även den svarta figuren kunde vara lite större.

2 Utgångsställningen 45 grader innebär att pistolen ska riktas 45 grader ner mot marken. Får höjas först när kommandot eld ges.

3 Max 6 skott totalt i ett eller i båda målen ger en valfrihet som oftast tyvärr saknas i dag, elitskytten skjuter kanske fem skott i den gula och ett skott i den svarta, medans däremot klass 1 skytten kanske väljer att skjuta alla skott i det gula målet. Elitskyttens resultat blir då 5+1 = 6 poäng +2 tavlor, klass ett skytten får då 4+1 tavla = 4 poäng och 1 tavla.. Men andra ord har man förvandlat denna stations svårighet till en glidande skala, klass 1 skytten kommer naturligtvis att tappa 2 poäng men han tappar inte självförtroendet utan är fortfarande med i matchen!
Skulle man ändra förutsättningarna enligt följande modell, max 3, så framstår denna station som relativt svår, betydligt svårare än vad normalt en klass ett skytt klarar av.
Man har på så sätt förvandlat denna station till en typisk klass 3 station! Andra skyttar får träffa vad dom kan ??.
Här måste framhållas poängfältskjutningens stora fördelar.

4 Skjuttid 12 sekunder, i dag ser man en klar tendens att skjuttiderna tenderar att vara kortare och kortare, trots att denna skjuttid är mycket lätt att kalkylera i Skjuthandboken.
Det borde inte råda någon som helst tvekan vilken tid som ska till. Oftast när man klagar på en träningsfältsskjutning så hör man att det är bra att träna med korta tider, men så är inte fallet, det är i stället så, för att kunna behålla en intränad rytm viktigt att skjuttakten  är så pass i fas som möjligt. Annars skapar vi ett scenario för träning och ett scenario för tävling?
Man kan tänka sig att man sänker tiden till 9 sekunder, det innebär att svårighetsgraden ökar mycket kraftigt. Man kan också tänka sig 9 sekunder, men med riktning mot målet.
Då är vi tillbaka till utgångsläget igen för det tar ca 3 – 4 sekunder att få upp vapnet och skjuta första skottet.
Oftast har jag funderat varför det alltid fattas tid på en station, varför är det inte tvärtom? Att tiden är för lång? 22 sekunder som exempel!!

5 Utan stödhand innebär att det är enhandskytte för alla utom VET Ä.

Genomförande av tävling fältskytte.

En tävling i fältskjutning skjuts i terrängen, ofta på skjutfält eller i avlyst terräng. Målen står uppställda på avstånd mellan 10 och 100 m beroende på målstorlek.

Ett upprop sker på startplatsen på den utsatta starttiden och skyttarna anvisas sina platser i patrullen, tex skytte nummer ett osv..
Upproparen kontrollerar att alla skyttar har fått sina vapen godkända i vapenkontrollen, alla vapen ska besiktigas i en vapenkontroll före tävlingen..
Därefter delas den skrivna förutsättningen ut till skyttarna, detta förekommer i bland men lika ofta är det skrivna förutsättningar på haltpålen.

Ett exempel på en sådan förutsättning hittar du här.
En av skyttarna i patrullen får till uppgift att bära protokollet.
Sedan är det dags att börja gå på  patrullstigen, vilken kan vara mellan 2 och 7 km lång.
Patrullstigen är vanligen markerad med snitslar eller annan märkning.
Patrullen följer den utmärkta vägen tills man kommer fram till stationen1 station 2 osv.

IMG_1112En ganska typisk stationsbeskrivning.

Där stannar man vid den haltpåle som markerar att man är framme vid respektive station.
Från skjutplatsen kallar stationschefen fram patrullen till de numreringar som vanligen utmärker platserna varifrån skyttarna ska stå och beskjuta målen.
Var och en intar sin plats vid det nummer som man blivit tilldelad vid uppropet invänta kommando..
OBS att markering får ske först efter att kommandot markera ges.

Kommando.

LADDA! Skyttarna fyller på magasinet med 6 skott, för in det i pistolen och gör den skjutklar.

ALLA KLARA? Frågas innan skjutningen börjar. Är man inte klar ropar man högt och tydligt NEJ! då får man ytterligare några sekunder på sig för att bli klar.
När skjutledaren säger ”Alla klara” nästa gång så är det ett påstående. Då ska alla vara  klara och skjutningen påbörjas.

10 SEKUNDER KVAR! kommenderas 10 s före skjutningens början.

FÄRDIGA! kommenderas 3 s före skjutningens början och senast då skall skyttarna inta utgångsställning.

ELD! kommenderas om fasta mål inleder skjutningen, alternativt visas figurerna och skjutningen börjar.

ELD UPPHÖR! kommenderas utdraget under skjuttidens 3 sista sekunder vid fasta mål eller efter att sista målet har fallit.
Skjutningen är slut och skott får absolut  inte längre avlossas.

PATRON UR! PROPPA VAPEN! kommenderas omedelbart efter skjutningens slut. Det innebär att skyttarna ska tömma sina vapen samt sätta i säkerhetspropp. Inga magasin får sitta kvar i pistolerna och patronlägena måste kontrolleras så att det inte sitter några patroner kvar.

VISITATION! Kommenderas och genomförs alltid. Stationschefen och någon annan funktionär kontrollerar att vapnen och magasinen är tomma.
Detta är särskilt viktigt eftersom vapnen skall transporteras till nästa station.

MARKERA! Skyttarna får nu gå fram till målen och protokollföraren skriver ner resultatet. Efter att målen klistrats fortsätter man till nästa station.

Poängfält är med fri skottfördelning, aldrig styrd eldavgivning.

Nationell fält där räknas först antal träffar och sedan antalet träffade tavlor, där har vi oftast max x

Taktik

Även på en så pass enkel station som denna förekommer det taktiskt skytte, som förut angavs så skjuter klass ett skytten bara på det stora målet och chansar inte på det lilla målet, detta är en bra taktik. Man kan också tänka sig att för säkerhetsskull skjuta 2 skott i det lilla målet om man nu räknar med att kanske missa ett skott, detta ger då 4+1 och två tavlor
5 poäng även med ett missat skott.
Normalt börjar nog de flesta att beskjuta det stora målet och beskjuter sist det lilla målet. Av den enkla anledningen att det finns en stor chans att du som jag är alltid lite ringrostig på den första stationen, då finns möjligheten att ett skott lite ut i periferin ska träffa det stora målet. Att man skjuter från höger till vänster beror på att man inte vill skymma nästa mål under förflyttningen.
Försök att träna in ett normal takt utan att stressa, tänk på att även en sekund ger en möjlighet till en relativt bra inriktning innan skottet avlossas, det är bättre att träffa 5 mål och lägga ner det sista målet än att stressa igenom stationen och beskjuta alla mål och missa hälften.
Torrträning hemma gör underverk på en kort tid.

Epilog

Detta är den första artikeln  i en serie av artiklar alla med en ny  fältstation, men jag hoppas verkligen att alla duktiga fältskyttar ute i Sverige hjälper till med råd och taktik om just
fältskytte.
Min mailadress finns under den blå linjen.
Om vi tillsammans skapar ett dokument om just fältskytte, så är jag övertygad om att antalet nybörjare ökar och att de redan etablerade skyttarna kommer också att finna guldkorn
På detta sätt kan vi vidmakthålla intresset för den största skyttegrenen  inom Svenska Pistolskytteförbundet.
Välkommen in med ditt bidrag. Via mail men ring helst inte.

Arne Nohlberg 2015 02 02