Ny FAP på gång.

IMG_2178

Som väntat så är en ny FAP på gång eller kanske rättare sagt, en ny författningssamling av Polismyndighetens föreskrifter, om ändring i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 551-3 RPSFS 2009 : 13 om vapenlagstiftning. Gällande den 15 april 2016.

Under en längre tid har jag vetat att det är nya föreskrifter på gång om just vapenlagstiftning, vid ett flertal tillfällen har jag varit i kontakt med utfärdaren Peter Thorsell och då passat på att argumentera för vår sak när det gäller vapen och skytte.

De första förslagen var från RPS var betydligt sämre och skulle vara nästan omöjliga att efterkomma, men med en viss eftertanke så har denna  FAP inte kvar dessa hårresande krav som skulle ställas på oss skyttar.

IMG_2928

Men samtidigt som detta genomföres så måste man fundera i följande riktning, var leder den här skärpningen till ? Blir det mindre skjutningar på gator och torg? Svaret är definitivt NEJ, på gator och torg användes illegala vapen, inte legala vapen. Med ett enda undantag Peter Mangs i Skåne.
Men annars så är vi skyttar dokumenterade skötsamma och kan på detta sätt anförtros att äga och bruka ett vapen.
Det är tråkigt och märkligt att inte lagstiftaren har upptäckt vilken tillgång dessa skytteorganisationer är för vårt land, utan i stället görs livet surare och surare med  helt meningslösa förändringar  för oss skyttar. Som på inget sätt påverkar den dramatiska skjutningen som idag förekommer på gator och torg.

Men låt oss ta del av den nya FAP som vi ska leva efter i framtiden och låt oss kunna konstatera att den kanske inte är så fruktansvärd som en del skyttar anser.
Här finns nu konkreta regler och borta är den hemliga agendan, som förut har rått i åtminstone i  Västra Götaland och orsakat många besvikelser.
Så direkt över till den nya FAP.

IMG_1573

 

Här kommer denna nya FAP.

Citat

Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002–0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström
Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 551-3, RPSFS 2009:13) om vapenlagstiftningen; beslutade den .

Polismyndigheten föreskriver med stöd av 2 kap. 3 § femte stycket och 17 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) att avsnittet om synnerliga skäl i femte kapitlet i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2009:13, FAP 551-3) om vapenlagstiftningen ska ersättas av följande föreskrifter och allmänna råd.

5 kap. Behov av skjutvapen för målskjutning

Allmänna råd.

Kravet i 2 kap. 6 § vapenlagen (1996:67) att det ska föreligga synnerliga skäl för att få tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen  är ett uttryck för att tillståndsgivningen när det gäller sådana vapen ska vara mycket restriktiv och att den bör följa strängare normer än vad som gäller i fråga om andra skjutvapen.
Den restriktiva bedömningen bör omfatta samtliga krav som ställs upp för att tillstånd till vapeninnehav får meddelas, d.v.s. att
– den sökande behöver vapnet för ett godtagbart ändamål enligt 2 kap. 4 § vapenlagen, – det kan skäligen antas att vapnet inte kommer att missbrukas enligt 2 kap. 5 § första stycket vapenlagen,

– vapnet är lämpat för det angivna ändamålet enligt 2 kap. 5 § andra stycket vapenlagen och PMFS 2015:00 FAP 551-3 Utkom från trycket den 2 PMFS 2015:00

– sökanden kan visa att han eller hon kan handha ett sådant vapen som ansökan avser enligt 2 kap. 3 § första stycket vapenförordningen (1996:70).

När det gäller enhandsvapen finns det särskilda krav i 2 kap. 3 § första stycket 2 vapenförordningen på att sökanden
– ska ha fyllt 18 år,

– ska ha visat prov på särskild skjutskicklighet och

– är aktiv medlem i en sammanslutning som antingen auktoriserats enligt vapenlagen eller är ansluten till en auktoriserad sådan och som inom ramen för sin verksamhet bedriver skytte med sådant vapen som ansökan avser.

Aktivt medlemskap och särskild skjutskicklighet vid enhandsvapen

3 § Kravet på särskild skjutskicklighet och aktivt medlemskap enligt 2 kap. 3 § första stycket 2 vapenförordningen (1996:70) syftar dels till att säkerställa att den enskilde erhåller och vidmakthåller en säker vapenhantering, dels till att utgöra ett underlag för bedömningen av sökandens behov av det sökta vapnet.

4 § De krav på skjutskicklighet som gäller för tillstånd till innehav av enhandsvapen framgår av 5 kap. 1 och 2 §§ denna författning.

5 § För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden i genomsnitt minst två gånger per månad under de senaste nio månaderna ha deltagit i sammanslutningens skjutningar (träning eller tävling) eller representerat sammanslutningen i externa tävlingar. Undantag från kravet i första stycket får göras vid ansökan om förnyat tillstånd att inneha vapen om det finns särskilda skäl såsom uppehåll på grund av sjukdom, graviditet eller utlandstjänstgöring.

6 § Sammanslutningens intyg över skjutskicklighet och aktivt medlemskap enligt 2 kap. 3 § första stycket 2 vapenförordningen (1996:70) och 5 kap. 4 och 5 §§ denna författning ska lämnas på formuläret Föreningsintyg (PM 551.24).

Allmänna råd

Beslut att utfärda föreningsintyg på sammanslutningens vägnar bör fattas av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot som fått delegation. Beslutet bör dokumenteras i ett mötesprotokoll. Intyget skrivs under av den som fattat beslutet. Genom beslutet bekräftar sammanslutningen att uppgifterna i föreningsintyget är riktiga. Sammanslutningar som intygar aktivt medlemskap bör föra en loggbok över sina medlemmars skytteaktivitet. Av loggboken bör det framgå datum, skytteaktivitet samt vilket eller vilka vapen som har använts vid respektive tränings- eller tävlingstillfälle.  Bedömningen av behovet PMFS 2015:00

Allmänna råd

Allmänt

Tillstånd att inneha ett skjutvapen får enligt 2 kap. 4 § vapenlagen (1996:67) meddelas endast när den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att vapnet verkligen kommer att användas för avsett skjutningsändamål samtidigt som utövande av seriöst skytte inte begränsas. Vid prövningen bör det göras en sammanvägd bedömning av samtliga omständigheter som sökanden har angett för att styrka sitt behov.
Bedömningen av om sökanden har behov av enhandsvapen bör grunda sig på skyttens aktiva medlemskap och vapenanvändning samt en prognos av behovet under den kommande tidsperioden.

Sökandens aktivitetsgrad och tävlingsnivå bör därvid beaktas, d.v.s. i vilken omfattning sökanden deltar på klubb-, distrikts- eller nationell nivå.

Antalet enhandsvapen som får innehas är beroende av mängden tränings och tävlingstillfällen och om skytten är aktiv inom en eller flera skytteformer.

Med skytteform avses sådan skytteaktivitet som fastställts av en auktoriserad sammanslutning och som tydligt beskriver vapenegenskaperna för de vapen som kan användas t.ex. vapentyp, omladdnings funktion, magasinsstorlek, piplängd och kaliber.

Innehållet i ett föreningsintyg bör som regel godtas som underlag vid bedömningen av om sökanden uppfyller kravet på aktivt medlemskap och om det föreligger behov av vapen.
Om det finns särskilda omständigheter som tyder på att uppgifterna i intyget är felaktiga, bör sökanden föreläggas att komma in med ytterligare uppgifter som styrker aktivitet i föreningen och behov av skjutvapen.

Behov av ett första enhandsvapen

Ett behov av ett första vapen bör anses föreligga om sökanden är aktiv medlem enligt 5 kap. 5 § denna författning. Behov av ytterligare enhandsvapen i ny skytteform

Behov av ytterligare enhandsvapen som sökanden avser använda inom en ny skytteform bör anses föreligga om sökanden

– är aktiv medlem enligt 5 kap. 5 § denna författning och

– kan visa att han eller hon inom ramen för kravet på aktivt medlemskap har tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste nio månaderna med respektive typ av enhandsvapen som sökanden redan innehar tillstånd för.

Hänsyn bör också tas till hur prognosen ser ut beträffande aktiviteten med sökt vapen om tillstånd lämnas. 4 PMFS 2015:00

Behov av ytterligare enhandsvapen inom samma skytteform
Behov av ytterligare vapen i en skytteform som sökanden redan deltar i med eget vapen bör anses föreligga om sökanden
– är aktiv medlem enligt 5 kap. 5 § denna författning och

– kan visa att han eller hon inom ramen för kravet på aktivt medlemskap har tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste nio månaderna med respektive typ av enhandsvapen som sökanden redan innehar tillstånd för och
– kan visa att han eller hon har deltagit i externa tävlingar i aktuell skytteform minst tre gånger under de senaste nio månaderna.

Behov av enhandsvapen vid förnyelse av tillstånd

Syftet med tidsbegränsade tillstånd för enhandsvapen enligt 2 kap. 6 a § vapenlagen (1996:97) är att säkerställa en regelbunden uppföljning och kontroll av att förutsättningarna för tillstånd är uppfyllda.

Personer som inte tränar eller tävlar i målskytte har inte längre något behov av enhandsvapen och uppfyller därmed inte de förutsättningar som gäller för tillstånd att inneha vapen.
Vid en prövning om förnyelse av ett tillstånd att inneha enhandsvapen bör bedömningen av det framtida behovet av vapnet utgå från den historiska användningen av det aktuella vapnet.
Vid prövningen bör hänsyn även tas till sökandens motivering av sitt framtida behov och till speciella förhållanden såsom sjukdom, graviditet och utlandstjänstgöring. Ett behov av sökt vapen bör anses föreligga om sökanden

– är aktiv medlem enligt 5 kap. 5 § denna författning och

– kan visa att han eller hon har tränat eller tävlat med sökt vapen minst tre gånger i halvåret under de senaste två åren. 1. Denna författning träder i kraft den 15 april 2016. 2. Krävs det några särskilda övergångsbestämmelser?

På Polismyndighetens vägnar DAN ELIASSON

Peter Thorsell (Rättsavdelningen)

Slut citat.

Ja vad ska man säga om detta det hade kunnat se mycket värre ut än vad det gör i dag, vi kunde trots allt påverka den nya skärpningen, men samtidigt måste man ifråga sätta vad denna skärpning leder till, är det ett sätt att imponera på någon som kan ändå mindre om vapen och vapenhantering?

Mera konkret så gäller följande tolkning  enligt min uppfattning, efter att noggrant ha läst igenom denna FAP:

* Varje förening måste ha ett organisationsnummer, lätt att fixa till.

* Utbildning nya skyttar så gäller numera 9 månader för den första licensen. Om licens två finns ingen information, kanske 15 månader? Fortfarande gäller att avlägga skjutprov och klara kursen för grönt kort.

* Ytterligare ett vapen, aktiv medlem, har tävlat eller tränat minst två gånger under de senaste nio månaderna med respektive vapentyp som sökande har licens för.

* Femårslicens förnyelse, behov av enhandsvapen vid förnyelse av fem års licens. Behovet av vapnet anses föreligga om sökanden är aktiv medlem i en skytteförening och kan visa att han eller hon har tränat eller tävlat med sökt vapen minst tre gånger i halvåret under de senaste två åren.

* Polisen anser att en aktiv skytts medlemskap innebär att skytten minst två gånger per månad under de senaste  nio månaderna ha deltagit i föreningens träning eller tävling eller representerat föreningen i externa tävlingar.
Men vid förnyelse så gäller  tre gånger i halvåret under de senaste två åren.
Ytterligare ett vapen så gäller nio månaders aktivt medlemskap, har tävlat eller tränat minst två gånger under de senaste nio månaderna med respektive vapentyp som sökande har licens för.

En reservation, jag kan ha misstolkat denna FAP. Vid tveksamhet  kontrollera med polismyndigheten först!

Skillnaden mellan att som förut jobba med en hemlig agenda är ganska stor, här finns för första gången konkreta krav och jag hoppas verkligen att ordet synnerlig skäl från 1934 års vapenlag nu är borta.
Så i stora drag är detta en förbättring trots att det finns en del försämringar, men det är ju alltid så att man tvingas att acceptera både försämringar men också för bättringar.
Men jag kan försäkra er om att när jag först kom in i bilden och samtalade med Peter Thorsell, då gällde helt andra regler, så det vi ser i dag är betydligt mera anpassade till det skytte vi bedriver. Måhända är den lite längre utbildningen för första vapen förlängd med tre månader men det kan nog vara riktigt bra.

Arne Nohlberg 2016 01 28 detta nådens år.