Sveriges regering sviker sina medborgare.

lärare
I det tysta så pågår ett hårt arbetet  inom den europeiska unionen med att avväpna de Svenska medborgarna. Detta arbete har pågått en längre tid men har intensifierats på den sista tiden, detta på grund av de tragiska händelser som har skett  i Paris och i Bryssel.

Direkt i anslutning till terrordåden i Paris presenterade EU kommissionen, mycket hastigt ett förslag som gick ut till många remissinstanser , där de flesta Svenska remissinstanserna var mycket kritiska till kommissionens förslag, med ett enda undantag så var den svenska polisen positiv till detta nya förslags som jag har återgett för några månader sedan.
Detta förslag är att betecknas som ett nytt vapendirektiv, som då ska reglera hanteringen av legala vapen, så som jaktvapen och målskjutningsvapen.

EU kommissionens förslag innebar att flertalet halvautomatiska vapen skulle förbjudas.
Kommissionens motivering för detta ingripande var att detta skulle minska risken för illegala aktiviteter med dessa vapen???

Kommissions förslag kritiserades hårt av de flesta remissinstanser med ett undantag Den Svenska polisen ansåg tydligen detta förslag vara utmärkt!!
Remissinstanserna påtalade för kommissionen  den totala avsaknaden av ett samband mellan användningen av illegala vapen och legala vapen i Sverige.
Remissinstanserna var också noga med att påpeka att det inte finns någon grund för att reducera antalet legala vapen i Sverige.

Tvärtemot så påtalade remissinstanserna de stora fördelar som det Svenska samhället kan påräkna från både jägare och sportskyttar, det är ju genom sportskyttet som de flesta militärer och poliser kan påräkna en mängdträning och även en utbildning i pistolskytte.
Remissinstanserna var eniga i sin bedömning att ett förbud för halvautomatiska vapen inte på något skulle förändra den kriminella hanteringen av illegala vapen i Sverige.
Naturligtvis skulle inte dessa åtgärder minska terroristernas användning av illegala vapen.
banskytte.2

Efter dramat i Paris fanns det farhågor om att detta förslag skulle väckas till liv igen och så har också skett i samband med terrorhandlingarna i Bryssel.
Enligt dokument som har läckt ut så föreslår ministerrådet att vapendirektivet ska ändras, så att alla halvautomatiska vapen med löstagbart magasin ska förbjudas och bliva otillåtna inom EU.

Även denna gång så använder kommissionen terrorism och kriminalitet som motiv för en förändrat vapendirektiv. Detta till trots att de Svenska remissinstanserna, avböjde förslaget  om förbjuda alla halvautomatiska pistoler från EU kommissionen.
Vi vet ju med mycket stor säkerhet att ett sådant förslag på inget sätt skulle förändra/förminska användningen av vapen av kriminella och terrorister!!!

Följande har hänt:

EU,s inrikes och justitieministrar har varit kallade till Bryssel, där det fanns en enighet för att genomföra ett nytt vapendirektiv, med nya förändringar i respektive lands vapenlagstiftning, där tillståndet att inneha halvautomatiska vapen ska förbjudas och där också innehavet av vapen ska regleras på ett annat sätt. ( vilket vet vi ej)

Att man på detta sätt vilseleder den stora allmänheten och skapar en falsk trygghet, när så inte är fallet är totalt oacceptabelt.
Det finns en stor anledning att misstänka att Sveriges statsminister Stefan Löven S har varit med och godkänt detta bedrägliga förslag  Men enligt det utläkta dokumentet så är den Svenska linjen följande?: Först ett undantag för halvautomatiska vapen  och sedan är nästa undantag ett undantag från alla halvautomatiska modeller av pistoler, från det första undantaget????
Om man har försvarat detta Svenska undantag från det nya vapendirektivet är bara ett rykte som inte är bekräftat!
Men detta är bara spekulationer, fakta kommer senare på bordet!
Eftersom de Svenska förhandlarna verkar ( mycket osäkert) agera enligt majoritetsregeringen S ? MP  ? Så vill uttryckligen både Socialdemokraterna och Miljöpartiet avväpna den svenska allmänheten.
Ett stor fördel är att det finns ett starkt motstånd mot denna S och MP  linje, från samtliga andra partier i riksdagen.

lagen1

Därför försöker regeringen att smyga sig till den önskade lagstiftningen, tvärtemot både riksdagens ledamöter och Svenska folkets vilja.
Då inget enda parti har protesterat ännu finns all anledning att tro att EU nämnden inte är uppdaterad i denna mycket viktiga fråga?

Varken den Svenska oppositionen, eller den stora allmänheten ska behöva finna sig i detta bedrägeri, inte heller alla skytteorganisationer och jägarkåren ska bedras på detta simpla sätt. Regeringen måste  acceptera och utföra folkviljans åsikt, det är ju en demokrati vi lever i…

Arne Nohlberg detta nådens år 2016 04 07

Annons