5 års licenser

Detta är ett citat ur dagens juridik.

Man som haft revolver ett år utan licens slipper straff – polisen alltför senfärdig 

Polisen skickade inte ut påminnelse och var för långsamma.
Det anser Göta hovrätt som därmed beslutar om påföljdseftergift
för en man som i tingsrätten dömts för vapenbrott.

Mannen dömdes vid Skaraborgs tingsrätt för vapenbrott efter att under ett år ha
haft en revolver utan giltig licens.

Mannen är aktiv inom sportskytte, har haft flera vapenlicenser och sa att han
därför var väl medveten om vapenreglerna. han pekade dock på att han hade förlitat
sig på polisens rutin att skicka ut en påminnelse om förnyelse av licens eftersom de
alltid gjort det tidigare.

När han kontaktade polisen i ett annat ärende hade han fått veta att hans licens
hade gått ut.

Han följde de instruktioner han fick men handläggningen drog ut på tiden.

Mot denna bakgrund ansåg domstolen att mannen inte hade haft uppsåt
till gärningen. Tingsrätt betonade dock att det trots allt är ägaren som har
ansvar för vapenlicensen.
Den omständigheten att mannen tidigare hade blivit påmind av polisen – men
inte blev det denna gång – gjorde inte att det kunde ställas lägre krav på honom.

Genom att inte ha förnyat licensen och genom att ha agerat passivt efter att ha
fått veta att licensen hade gått ut ansåg tingsrätten att mannen hade handlat
oaktsamt och att han skulle dömas för brottet.

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter à 150 kronor och vapnet förverkades.

Mannen gjorde en anmälan till justitieombudsmannen, JO, där han tog
upp bristerna i polisens handläggning. JO kritiserade den långa
handläggningstiden och skrev bland annat att en myndighet som inrättat
en rutin likt den i fallet också borde följa rutinen.

Efter överklagande från mannen ändrar Göta hovrätt nu domen.

Hovrätten bedömer visserligen att mannen har begått gärningen med uppsåt.
Polisens avvikelse från rutinen att skicka ut påminnelse och deras
långa handläggningstid har dock haft stor betydelse för överträdelsen.
Därför slår hovrätten fast att brottet ska bedömas som ringa och meddelar påföljdseftergift. Slut citat.

Min kommentar.

Återigen så kommer vår polismyndighet till korta, för vad gäller vid
förnyelse av 5 års licenser??
Ska vi licensinnehavarna hålla reda på när licensen går ut och i god
tid söka en förnyelse ??
Var finns detta nedtecknat i vapenlagen?
Ska vi sitta lugnt och vänta på¨att polismyndigheten anmodar oss
att söka ny licens??
Borde det inte finnas klara och enkla regler för detta förfarande??
Ska det se ut så här??
Nu har ju polismyndigheten haft en ganska god tid att harmonisera och
förenkla den process som en förnyelse av licens för vapen innebär,
Det skulle ju komma enhetliga enkla regler lätt att ta till sig?
Regler som skulle gälla över  hela Sverige!!
I stället så översvämmas vi av dunkla och oklara regler.
Kan vi nu i framtiden luta oss mot domen i HD??

Arne Nohlberg 2016 04 16 detta nådens år