Ny information angående vapenlicenser och förnyelse av 5 års licenser

Nytt från vårt Pistolskytteförbund.

Citat

Omarbetat kapitel 5 i Polismyndightens FAP 551-3  om vapenlagstiftningen

Från och med 15 juli 2016 (vissa bestämmelser från 15 januari 2017) gäller ändringar i 5. Kapitlet, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 551-3) om vapenlagstiftningen.

Ändringarna avser ”synnerliga skäl” för helautomatiska vapen och enhandsvapen.

Hela författningstexten finns på såväl förbundets som polisens hemsidor.

Förbundet har under flera år sökt åstadkomma en ändring av den tillämpning av begreppet ”synnerliga skäl” som varit gällande i vissa delar av landet.

Vi, och övriga auktoriserade skytteorganisationer, har haft en dialog med Polismyndighetens företrädare.

Naturligtvis ser inte texten ut så som om vi skulle fått bestämma, men inte heller så som om våra motståndare fått diktera.

Med ett kraftfullt genomförande inom Rättsavdelningen av dessa nya bestämmelser är vår förhoppning att de mest drabbade delarna av vårt land, främst i Väst och Norr, snabbt skall se en förbättring.
De nya bestämmelserna innebär en kvantifiering dels av vad som krävs för att anses ha ett aktivt medlemskap, dels exempel på när sökanden bör anses ha ett behov av sökt vapen.

Kraven på skjutskicklighet har däremot inte förändrats.

För den som inte tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning krävs föreningsmedlemskap i minst sex månader och under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens träningar eller tävlingar, eller representerat föreningen vid externa tävlingar i genomsnitt två gånger per månad.

Den som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning krävs föreningsmedlemskap i minst sex månader och under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens träningar eller tävlingar, eller representerat föreningen vid externa tävlingar i genomsnitt en gång per månad.

Vid förnyelse av tillstånd krävs dels aktivitet enligt ovan, dels att sökanden har tränat eller tävlat med sökt vapen minst fyra gånger per år under de senaste två åren.

När det gäller att visa behov av ytterligare vapen (utökning) krävs också dels aktivitet enligt ovan, dels att sökanden kan visa att han eller hon har tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste sex månaderna med de vapen som sökanden innehar tillstånd för.

Vidare kan krävas en motivering till det framtida behovet (exempelvis ny tävlingsform). Innehar sökanden ett vapen med ”i allt väsentligt samma konstruktion och funktion som det sökta vapnet” krävs ytterligare motiv.

Hur skall då sökaren styrka sin aktivitet? I första hand genom ett modifierat föreningsintyg.
Den fastställda versionen av denna har vi ännu inte sett.
Aktiviteten bör kunna visas genom att föreningen eller medlemmen för loggbok över sina skytteaktiviteter.
Av denna loggbok bör det enligt rådet framgå vem uppgiften avser, datum, plats för skytteaktivitet, vilket eller vilka vapen som har använts vid respektive träning eller tävlingsverksamhet och vem som styrker aktiviteterna, tex skjutledarens signatur. Läs mera om skjutledare i regelsamlingen från vår förbund.

Förbundet avser att återkomma med ett förslag på utformning av loggboken, e lösningar och ytterligare råd och anvisningar, när vi får mera information, tillgång till den nya intygsblanketterna  och de första erfarenheterna från tillämpningar ute i landet.

Slut citat från pistolskytteförbundet som säkert har lagt ner mycket jobb på detta ärende.

Epilog

Men slutligen så måste man återigen ställa sig frågan hur kan vår polismyndighet agera på ett totalt lagvidrigt sätt utan att någon myndighet tar dom i örat? Vad kan vi förvänta oss när det gäller förnyelse av körkort?   att vi måste ha ett intyg att vi framfört bilen minst 1 gång i veckan, det ska då också framgå om någon granne såg detta och vem han är!!

Är det någon mer än jag som inte riktigt litar på polisen längre? Det har varit bra många turer i detta ämne under många år. Nuvarande förslag ser riktigt skapligt ut BRA jobbat förbundet.

2016 07 20 Arne Nohlberg detta nådens år