Den politiska kraften, emot oss.

Jag vågar påstå att samtliga initierade skyttar har de senaste 10 åren kunnat ana att det i landet lagom, finns inte bara ett politiskt parti som vill slå undan benen  på skytterörelsen.
Istället finns ett outtalat krav från flera av våra politiska partier att på sikt eliminera den Svenska skytterörelsen.

Under ganska många år har man gjort det ena efter det andra försöket att försvåra för utövarna av sportskytte. Det ena klumpiga försöket efter det andra har sjösatts, ännu resultatlöst men avsikten att göra det svårt att utöva vår sport, det har dom tyvärr lyckats med.
Men så länge det finns liv så finns det hopp!!

Dessa ständiga illegala skjutningar som sker mest varje dag över snart hela Sverige, ökar ju inte direkt förståelsen för skytterörelsen, trots att denna rörelse  består av Sveriges i särklass mest laglydiga medlemmar.
Risken är stor att vanligt folk blandar ihop, detta med legala vapen och illegala vapen och dess användning på gator och torg,
Vi vet också att inte ens en hundradels promille av de i skytterörelsen anförtrodda medlemmar med handeldvapen, missbrukar förtroendet och använder vapnet illegalt.
I stället så kommer fortfarande de flesta illegala vapnen från tillverkare på Balkan.
Vapen som smugglas in i Sverige med ett enda syfte att säljas på gator och torg för illegal användning och illegal skjutning.
Frekvensen på dessa skjutningar bara ökar och det verkar som om polisen bara trampar vatten och helt saknar stöd från den stora allmänheten, som i dessa områden  inte alls har något förtroende för den Svenska polisen.
Därav så lagföres inte så många om ens någon för dessa grova dåd.

Men risken är ganska stor att vi med våra legala vapen får ”klä skott” för dessa dåd och unisont indirekt utpekas som möjliga förövare,  av okunniga människor.
Av den kategorien finns det fortfarande gott om,  både ute i samhället och i politiken, okunniga människor som ropar på vapenförbud.

veteran4

Västra Götalandsmodellen
Vi som av gammal ohejdad vana är boende i Västra Götaland har redan i snart två år haft ett rent ”H–vete” med polismyndigheten i västra Götaland, lika stora problem har handlare  av vapen haft.
Till stora kostnader har vapen legat och väntat på en i de allra flesta fall självskrivna licenser, som har uteblivit, detta har mynnat ut i en flod av överklagande till  förvaltningsrätt och till sist i kammarrätt, hur mycket pengar detta har kostat skattebetalarna står skrivit i stjärnorna.
Polisen i Västra Götaland har väckt till livs en skrivelse ifrån 1934 års vapenlag, som då tillkom för att politiska celler i framför allt Norrbotten började att beväpna sig och att de så  kallade fickpistolerna var mycket populära.
Därav så skrevs ”synnerliga skäl” in i detta års vapenlag och har sedan hängt med år efter år utan att någon har ens tänkt att åberopa denna  besynnerliga skrivelse!
Helt utan giltiga skäl börjar polismyndigheten i Västra Götaland att ställa krav på ett visst antal tävlingar med varje vapen varje år, tävlingar som ska kunna dokumenteras.
Men kravet på antalet  tävlingar nekar både polisen förvaltningsrätten och kammarrätten att uppge!!!!!
Det skulle vara som att bötfälla bilister för fortkörning, när alla hastighetsskyltar är borta, frågar du då vilken hastighet som gäller då får du inget svar, vem skulle nöja sig med detta????

Att detta skedde i Göteborg är ingen tillfällighet, ett flertal poliser har verifierat att ”dom i Göteborg alltid har kört ett eget race”, att detta race har på ett mycket allvarligt sätt påverkat många Jägare  och tävlingsskyttars möjlighet att få en licens för antingen en förnyelse eller ett helt ny licens, detta verkar man inte bry sig om!
Vad som nu kommer att hända när de olika polisdistrikten blir ett enda över hela Sverige, den förste januari 2015 , det vi inget om, men det borde ju vara så att en harmonisering sker och Västra  Götalandsmodellen
Hamnar där den ska vara direkt i papperskorgen.

Blykulor och miljöentusiaster

Vi som har varit med några år kommer väl ihåg när man avsåg att införa blyförbud, trots att vårt förbund tog fram en vitbok och trots att all expertis var helt överens att avskjutna kular i en skjutvall, bör få stanna där.
För en kort tid efter att blykulan har hamnat i skjutvallen eller i en annan for av vall eller jord så omges den av en hinna som förhindrar varje form av utsöndring av bly, men andra ord  det säkraste sättet att förvara bly är att skjuta det i en skjutvall och sedan låta blyet  ligga så ostört som möjligt skjutvallen.

När det var en socialdemokratisk styrning av Sverige så var detta en het potatis pådrivet av både socialdemokrater och miljöpartister, nu är vi där igen och vet inte vad som händer framöver.
Kanske krävs kulfång för skytte ett av de mest förödande sätten att sprida bly på, detta är det absolut mest dåliga sätt att tackla frågan om bly i skjutvallar och förvärrar dessutom bly i skjutvallar.
Det skulle dessutom omöjliggöra allt skytte med kaliber .22 och allt fältskytte skulle direkt få offras på okunnighetens altare.

hn_kulor_2

Epilog

De sista tolv åren har varit mer eller mindre an kamp för att kunna få fortsätta med vår sport och eller hobby, tyvärr är okunnigheten nästan lika stor i dag som för tolv år sedan hos våra politiker och  tyvärr också hos den stora allmänheten.
Så det gäller att rida ut storm efter storm för att kanske till slut nå en viss framgång som vi är väl förtjänta av.
Så var beredda inget enda slag vinns i sänghalmen, utan vi får nog räkna med att återigen slåss på barrikaderna för vår sport.

Detta brev är skickat till den pågående länspolismästaren i Västra Götaland:

I min funktion som frilansande vapenskribent har jag de senaste åren fått kontakt med ett  hundratal personer vilka har nekats vapenlicens på mycket diffusa åtgärder.
Detta har resulterat i en mycket stark ökning av antalet ärende i förvaltnings och kammarrätt.
Min fråga blir då automatiskt, vad har man velat uppnå med detta förfarande?
Hur kan man tolka skrivelsen synnerliga skäl, till att listor på tävlingar ska medfölja licensansökan, hur kan man tolka vapenlagen så??
Vad kommer att hända när polisen blir en myndighet den första januari, kommer Västra Götalands hemsnickrade regler att anammas över hela Sverige?

Så småningom kom det ett svar på mina frågor.

Hej!

Jag har tagit emot din förfrågan angående Västra Götalands licenshantering av vapenärenden.

Den första januari 2015 får tillståndsenheterna i landets polismyndigheter en ny nationell tillhörighet, Rättsavdelningen, med ledning och styrning från Stockholm.

Rättsavdelningen organiseras i de nya polisregionerna med en ny rättsenhet i varje region. Vår region består av Rätts Väst, som i sin tur omfattas av ett antal tillståndsgrupper i en underavdelning kallad Förvaltningsrätt.

En av de viktigaste uppgifterna för den nya ledningen är, som jag ser det, att nå fram till en enhetlig bedömning i hanteringen av vapenlicenser när 21 suveräna polismyndigheter övergår till en gemensam myndighet.

Vi  bör naturligtvis även sträva efter ett gemensamt synsätt på tolkningen av synnerliga skäl där myndighetens jurister ofta är involverade.

Följ gärna polisens utveckling mot en gemensam myndighet via www.polissamordningen.se

Med vänlig hälsning

Clarence Oredson

Sektionschef

FVA/Polisrättsenheten

Arne Nohlberg 2014 10 05

ä